กสท. มีมติเห็นชอบร่างประกาศหลักเกณฑ์ของกิจการโทรทัศน์ซึ ่งผ่านการทำประชาพิจารณ์แล้ว จำนวน 3 ฉบับ เตรียมนำเข้าที่ประชุมใหญ่ของ กสทช. ในวันที่ 14 พ.ย. ซึ่งหากได้รับความเห็นชอบจากที่อีกครั้ง ก็จะนำออกประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป โดยร่างประกาศดังกล่าว ได้แก่

  1. ร่างประกาศหลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร ่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป
  2. ร่างประกาศหลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บร ิการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
  3. ร่างประกาศการกระทำอันเป็นการเอาเปรียบผุ้บริโภคในกิ จการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

ทั้งนี้สาระสำคัญส่วนหนึ่งของร่างประกาศฉบับที่ 1 เกี่ยวพันกับเรื่องการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาระดับน านาชาติ โดยที่ประชุมมีความเห็นว่าการถ่ายทอดการแข่งขันกีฬา 7 รายการซึ่งรวมถึงการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย ควรเป็นสิทธิที่ประชาชนสามารถรับชมได้ฟรี ทั้งช่องทางของโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก และระบบดิจิทัล
รายการแข่งขันกีฬา 7 รายการที่ระบุในร่างประกาศข้างต้น ประกอบไปด้วย

  1. การแข่งขันกีฬาซีเกมส์
  2. การแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราลิมปิกเกมส์
  3. การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์
  4. การแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมส์
  5. การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก
  6. การแข่งขันกีฬาพาราลิมปิก
  7. การแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย

ที่มา - ไทยรัฐ, ไทยโพสต์


อ่านต่อ...