Microsoft เพิ่งได้สิทธิบัตรใหม่เรื่องเทคนิคการตรวจสอบและนับผ ู้ชมรายการทีวีโดยการ"มอง"ผู้ชมผ่านทางกล้องและอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งนี้ก็เพื่อให้เจ้าของเนื้อหารายการสามารถเก็บสถิ ติ และควบคุมการรับชมเนื้อหา โดยอาศัยกล้องที่ติดอยู่กับอุปกรณ์แสดงผลและเซนเซอร์ อื่นๆ
สิทธิบัตรนี้มิใช่สิ่งประดิษฐ์ใหม่ หากแต่เป็นเทคนิคใหม่ในการตรวจสอบและนับผู้ชมรายการท ีวี ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี เช่น ใช้กล้องหน้าสำหรับอุปกรณ์พกพา, กล้องชนิดอื่นๆ หรือ Kinect สำหรับทีวีจอใหญ่, รับสัญญาณการทำงานจากแว่นตาชนิดพิเศษที่ผู้ชมรายการส วมใส่ เป็นต้น
ด้วยเทคนิคใหม่นี้ จะทำให้เจ้าของเนื้อหาในรายการทีวี สามารถตรวจสอบการใช้บริการของผู้ชมรายการต่างๆ เช่น ระยะเวลาในการรับชมเกินกว่าข้อกำหนดหรือไม่, จำนวนผู้ชมเกินกว่าที่ได้รับอนุญาตหรือไม่, ประเภทของผู้ชมเป็นไปตามเงื่อนไขในการเข้าถึงเนื้อหา หรือไม่ (ตัวอย่างเช่นบางรายการที่จำกัดอายุผู้ชม) เป็นต้น
ด้วยสิทธิบัตรนี้ ต่อไปเวลาที่เราดูทีวี ทีวีก็จะเฝ้าดูเราเช่นกัน
ที่มา - Business Insider, ข้อมูลสิทธิบัตรจาก FPOอ่านต่อ...