News Image Thumbnail:ในเมื่อเครือข่ายโทรศัพท์มือถือมีบริการส่งข้อความฉุ กเฉินให้โทรกลับ ข้อจำกัดอย่างหนึ่งของบริการนี้คือ จำเป็นต้องกดเบอร์โทรศัพท์ของบุคคลที่จะส่งข้อความฉุ กเฉินไปให้ หากจำเบอร์โทรศัพท์ไม่ได้ทำให้ต้องเปิดหน้าสมุดโทรศั พท์แล้วจำเพื่อมากดอีกต่อหนึ่ง ในสถานการณ์ฉุกเฉินจริงๆ ขั้นตอนเหล่านี้สร้างความยุ่งยากและอาจจะทำให้กดเบอร ์ผิดไป
แอพพลิเคชันนี้จึงสร้างมาเพื่อลดข้อจำกัดดังกล่าว โดยให้ผู้ใช้สามารถเลือกเบอร์โทรศัพท์ที่จะส่งข้อควา มฉุกเฉินได้จากสมุดโทรศัพท์ในเครื่องโดยตรง ลดขั้นตอนการกดเบอร์โทรศัพท์ออกไป สร้างความสะดวกยิ่งขึ้น
แอพพลิเคชันนี้รองรับเครือข่ายโทรศัพท์มือถือระบบเติ มเงินของ AIS, DTAC, TRUEMOVE (TRUEMOVE H ยังไม่รองรับ) โดยแอพพลิเคชันจะตรวจสอบเครือข่ายโทรศัพท์ที่ใช้อยู่ โดยอัตโนมัติ และเปลี่ยนรหัส ussd ในการใช้บริการไปตามเครือข่ายมือถือนั้นๆ

การกดส่งข้อความฉุกเฉินนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้บร ิการ แต่จะมีเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการแตกต่างกันไปในแต่ ละเครือข่าย ศึกษาได้ที่ AIS, DTAC, TRUEMOVE
สามารถโหลดแอพพลิเคชันนี้ได้ที่ Google Play


อ่านต่อ...