นักเรียนอเมริกาคนหนึ่งต่อต้านนโยบายการพกพาตราโรงเร ียนที่ฝังชิป RFID ซึ่งใช้ในการระบุที่อยู่ของผู้เรียน จนทำให้ถูกไล่ออกในที่สุด
โรงเรียน John Jay High School ได้ริเริ่มโครงการนำร่องให้นักเรียนทุกคนรวมจำนวน 4,200 คน พกตราโรงเรียนซึ่งมีลักษณะเป็นสร้อยคอฝังชิป RFID ไว้กับตัว ทั้งนี้เพื่อให้ทางโรงเรียนสามารถตรวจสอบตำแหน่งของน ักเรียนได้ผ่านการค้นหาและระบุตำแหน่งของชิปที่ติดอย ู่ โดยให้เหตุผลเรื่องการดูแลระแวดระวังความปลอดภัยให้แ ก่นักเรียนในขณะอยู่ในสถานศึกษา
Andrea Hernandez ซึ่งเป็นนักเรียนของโรงเรียนแห่งนี้ไม่ยินยอมปฏิบัติ ตามโครงการนำร่องดังกล่าว โดยเธอและผู้ปกครองมองว่าโครงการนี้เป็นการละเมิดสิท ธิส่วนบุคคล พร้อมกันนี้พ่อของ Hernandez ได้ให้เหตุผลเปรียบเทียบอย่างชัดเจนว่า "พวกเขา(โรงเรียน) กำลังทำให้ลูกๆ ของเราเป็นเสมือนสิ่งของ" ซึ่งนั่นส่งผลให้ Hernandez ถูกโรงเรียนไล่ออก
ประเด็นของการนำเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อระบุตำแหน่งบุคค ลนี้ ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางถึงความเหม าะสมในการใช้งาน เนื่องจากล่อแหลมต่อการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล โดยในปัจจุบันในบางมลรัฐกำลังพิจารณาถึงกฎเกณฑ์ที่เห มาะสมในการใช้ RFID ในสถานศึกษา
ในระหว่างที่อเมริกากำลังครุ่นคิดกับปัญหาใหม่ในการต ิดตามนักเรียน บ้านเราก็คงต้องหวังพึ่งสารวัตรนักเรียนกันไปก่อน
ที่มา - ZDNet


อ่านต่อ...