ปตท. ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น เปิดตัวน้ำมันหล่อลื่นใหม่ เอาใจผู้ใช้รถในเมืองบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นแห่งประเทศไทย

เปิดตัวผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นใหม่ ภายใต้ชื่อ “PTT Performa Super Synthetic SAE

0w-20” น้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์ 100% สำหรับรถยนต์ Eco Car และรถยนต์ Hybrid

รวมถึงรถยนต์รุ่นใหม่ที่แนะนำให้ใช้น้ำมันหล่อลื่นเบ อร์ความหนืด SAE 0W-20

ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นตัวใหม่นี้ มีคุณสมบัติโดดเด่นในด้านการประหยัดเชื้อเพลิง

เสริมด้วยเทคโนโลยีพิเศษที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของร ถยนต์ในทุกรอบจังหวะการขับขี่ในเมือง

คุณภาพเหนือมาตรฐานสูงสุดของโลก API SN จาก American Petroleum Institute และ ILSAC GF-5

ซึ่งเป็นมาตรฐานการประหยัดเชื้อเพลิงสูงสุดของโลก ผนวกกับเทคโนโลยีสังเคราะห์พิเศษ Di-Syn Protect

เพื่อให้ได้น้ำมันหล่อลื่นคุณภาพสูงสุด

การคิดค้นตัวผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นชนิดใหม่ ที่สุดแห่งนวัตกรรมน้ำมันหล่อลื่นนี้

เป็นการตอกย้ำให้เห็นว่า ปตท . ยังคงมุ่งมั่นคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น ใหม่ๆ อยู่เสมอ

เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อวิวัฒนาการของยานยนต์ยุคใหม ่และยังให้ความสำคัญกับความต้องการของผู้ใ

ช้รถในแต่ละกลุ่มประเภทอีกด้วย