คลื่น Whitespace หรือคลื่นโทรทัศน์ในย่าน 400-800 MHz เป็นคลื่นที่เคยถูกกันไว้สำหรับทีวีอนาล็อกที่ทั่วโล กเริ่มปลดออกจากผังคลื่นความถี่ และแนวทางสองประเทศหลัก คือ สหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร ก็ชัดเจนแล้วว่าจะนำคลื่นเหล่านี้มาใช้สำหรับการเชื่ อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยไม่ต้องขออนุญาตการใช้งานแบบเดี ยวกับ Wi-Fi ตอนนี้ทาง Ofcom หรือกสทช. ของสหราชอาณาจักรก็เริ่มกระบวนการประชาพิจารณ์แล้ว
ปัญหาของคลื่น Whitespace คือ มันถูกจัดสรรในช่วงเวลาต่างๆ กันมาเป็นเวลานาน ทำให้ใบอนุญาตหมดอายุลงไม่พร้อมกันในแต่ละคลื่นและแต ่ละพื้นที่ ทางเลือกของการเปลี่ยนผ่านคลื่น Whitespace อาจจะเป็นการรอให้คลื่นทั้งหมด หมดอายุลงพร้อมกัน แต่อาจจะนานหลายสิบปี ก่อนหน้านี้ FCC อาศัยฐานข้อมูลของท่องทีวีที่ยังแพร่ภาพอยู่ แล้วระบุว่าอุปกรณ์ที่ได้รับใบอนุญาตในคลื่นย่านนี้จ ะต้องตรวจสอบตัวเองก่อนว่าสามารถทำงานได้ในคลื่นย่าน ใด จึงสามารถเปิดการทำงานได้
แนวทางของ Ofcom เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยคลื่นของสหราชอาณาจักรในย่านนี้อยู่ในช่วง 470-862 MHz มีบางช่วงที่หมดอายุแล้ว บางช่วงมีพื้นที่ว่างระหว่างพื้นที่ที่ขออนุญาตไว้ ทำให้คนทั่วไปสามารถเข้าใช้งานได้
ผู้ที่จะขายอุปกรณ์ในคลื่นย่านนี้ (Whitespace Device - WSD) จะถูกแบ่งออกเป็นสองแบบ คือ master และ slave โดยแบบ master จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการบำรุงรักษาฐานข้อมูลกลาง (Whitespace Database - WSDB) และต้องเข้าตรวจสอบฐานข้อมูลทุกๆ 24 ชั่วโมงก่อนจะปล่อยคลื่น
กระบวนการประชาพิจารณ์เริ่มแล้วตามเอกสารในที่มา และเปิดรับความเห็นจนถึงวันที่ 10 มกราคมปีหน้า
ที่มา - Ofcom (PDF), The Register


อ่านต่อ...