IBM เผยผลสำรวจการซื้อสินค้าออนไลน์ช่วงเทศกาลลดราคาประจ ำปีในอเมริกาหรือ Black Friday พบว่าอัตราการซื้อสินค้าออนไลน์นั้นเพิ่มขึ้น 17.4% จากปีก่อน โดยทราฟฟิกในการซื้อสินค้าออนไลน์นี้ 24% มาจากอุปกรณ์พกพา ซึ่งสูงขึ้นจากปีก่อนที่มีอัตราส่วน 14.3% ตัวเลขนี้ช่วยชี้ให้เห็นพฤติกรรมผู้บริโภคที่กำลังเป ลี่ยนไปนั่นเองครับ
บริษัทวิจัย Asymco ได้เจาะตัวเลข 24% ในส่วนทราฟฟิกการซื้อสินค้าออนไลน์บนอุปกรณ์พกพาพบว่ า 13% มาจากสมาร์ทโฟน ขณะที่ 11% มาจากแท็บเล็ต เมื่อแยกย่อยที่ส่วนสมาร์ทโฟนพบว่า 2 ใน 3 มาจาก iOS ที่เหลือเป็น Android ส่วนบนแท็บเล็ตนั้น iPad กินส่วนแบ่งถึง 88% ทำให้ภาพรวมแล้วทราฟฟิกการซื้อสินค้าจากอุปกรณ์พกพาม าจาก iOS ถึง 77% ขณะที่ Android คิดเป็น 23%
Horace Dediu นักวิเคราะห์จาก Asymco ให้ความเห็นว่าแม้ยอดขายสมาร์ทโฟน Android จะชนะขนาด และ iPad สูญเสียส่วนแบ่งในตลาดแท็บเล็ตไปมาก แต่ในแง่การให้ผู้ใช้งานสร้างทราฟฟิกตลอดจนซื้อสินค้ าผ่านอุปกรณ์เหล่านี้นั้น iOS กลับชนะขาด จึงเป็นข้อสงสัยว่าพฤติกรรมของการใช้อุปกรณ์ของผู้ใช ้ Android กับ iOS นั้นคงมีความแตกต่างกันอยู่มาก และสร้างคำถามต่อไปยังนักพัฒนาถึงรูปแบบการหารายได้บ นแต่ละแพลตฟอร์มที่ไม่เหมือนกันอีกด้วยครับ
ที่มา: IBM และ Asymcoอ่านต่อ...