โครงการแท็บเล็นสำหรับนักเรียนของรัฐบาลไทย แม้จะเริ่มจากชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งก่อน แต่อีกโครงการที่กำลังเริ่มตามมาคือแท็บเล็ตสำหรับนั กเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่ง
อินเทลจัดทำโครงการนำร่องนี้โดยสร้างห้องเรียนสาธิตจ ำนวนสามห้องเรียน ที่โรงเรียนวัดราชาธิวาสสองห้อง และโรงเรียนทวีธาภิเศกหนึ่งห้อง ประกอบไปด้วยแท็บเล็ต, ซอฟต์แวร์สำหรับจัดการ, เซิร์ฟเวอร์สำหรับกระจายเนื้อหาการเรียน, และมีโครงการพัฒนาบุคคลากรอบรบการใช้งานไปพร้อมกัน
ภายในระบบจัดการการเรียนจะมีเนื้อหาจากสำนักคณะกรรมก ารการศึกษาขั้นพื้นฐาน, Skoool, Wikipedia, และ Khan Academy


อ่านต่อ...