ที่การประชุม WCIT มาถึงช่วงสุดท้าย แต่ประเด็นหลักของงานคือการสร้างข้อตกลง ITU-R ฉบับใหม่ก็ยังไม่สามารถตกลงกันได้ โดยผู้แทนที่เปิดเผยตัวว่าจะไม่ยอมลงนามแล้วได้แก่ สหรัฐฯ, สหราชอาณาจักร, ออสเตรเลีย, และประเทศอื่นๆ อีกจำนวนหนึ่ง ประกาศว่าจะไม่ยอมลงนามหากไม่มีการแก้ไขร่างสนธิสัญญ ากันใหม่
นอกจากประเทศที่ระบุว่าจะไม่ยอมลงนามแล้ว ยังมีประเทศจำนวนหนึ่งสงวนสิทธิ์ไว้โดยจะนำร่างไปปรึ กษารัฐบาลของตนเสียก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะลงนามหรือไ ม่ในวันสุดท้าย เช่น ญี่ปุ่น, ลัตเวีย, และเอสโตเนีย โดยการประชุม WCIT มีกำหนดการว่าจะลงนามกันตอนสองทุ่มครึ่งวันนี้ตามเวล าไทย
ด้วยท่าทีเช่นนี้ในวันเกือบสุดท้ายก็แทบจะเป็นไปไม่ไ ด้ที่จะมีข้อตกลงอะไรออกมาจากการประชุมครั้งนี้อย่าง จริงจัง ยกเว้นว่าจะมีการถอดเนื้อหาส่วนที่มีความขัดแย้งกันอ ยู่จำนวนมากออกไปก่อน
ฝั่งที่สนับสนุนร่างฉบับปัจจุบันนำโดยจีนและรัสเซีย แสดงความไม่พอใจต่อท่าทีของประเทศกลุ่มที่ระบุว่าจะไ ม่ยอมลงนาม รัสเซียนั้นถึงกับระบุว่าท่าที่เช่นนี้อาจจะทำให้อนา คตมีอินเทอร์เน็ตที่แตกเป็นส่วนๆ (fragmented) และจะไม่มีผลดีต่อใครเลย ส่วนผู้แทนสหรัฐฯ อาหรับเอมิเรตส์ระบุว่าเหมือนถูกทรยศเพราะยอมกลุ่มสห รัฐฯ ที่จะยกเนื้อหาในส่วนของอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนไม่บังค ับ (non-binding) แยกจากสนธิสัญญาหลักแล้ว
ปัญหาของ ITU ที่ถูกต่อต้านเพราะการทำงานที่เป็นรูปแบบการตัดสินใจ จากรัฐ และสร้างข้อตกลงกันภายในมากกว่าการตกลงกันอย่างเปิดเ ผยเหมือนหน่วยงานควบคุมอินเทอร์เน็ต เช่น IETF หรือ ICANN ที่ผ่านมามาตรฐานต่างๆ การตัดสินใจโดยรัฐนั้นทำให้กระบวนการออกแบบโปรโตคอลต ่างๆ มีความต้องการแปลกๆ เช่น UMTS หรือโปรโตคอล 3G นั้นมีความต้องการให้รัฐสามารถดักฟังการสื่อสารได้ด้ วยในตัวโปรโตคอล ขณะที่ระบบการออกแบบโปรโตคอลต่างๆ ของอินเทอร์เน็ตถูกออกแบบโดยคำนึงถึงความต้องการทางว ิศวกรรมเป็นหลัก ทำให้โปรโตคอลใหม่ๆ เช่น DNSSEC, HSTS ยิ่งทำให้การสื่อสารถูกดักฟังและควบคุมโดยรัฐได้ยากข ึ้นเรื่อยๆ
ที่มา - ArsTechnica, C|net, Reuters


อ่านต่อ...