สมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไทย (TISPA) ออกมาคัดค้าน กสทช. เรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ประกอบการโทรคมนาคม 2% ของรายได้ โดยชี้ว่าส่งผลให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นมากและกระทบต่อผู้บ ริโภค
จากร่างประกาศ กสทช. ได้ระบุวิธีการเก็บค่าธรรมเนียมแบบใหม่ในอัตรา 2% ของรายได้ ในขณะที่ TISPA อันประกอบด้วยบริษัทผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต 18 ราย เห็นว่าควรพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแบบเดิม ซึ่งมีการแบ่งวิธีคิดตามขนาดของผู้ประกอบการ ดังนี้

  • ผู้ประกอบการที่ไม่มีโครงข่ายของตนเองและเช่าโครงข่า ย จ่าย 25,000 บาท/ปี
  • ผู้ประกอบการรายเล็กที่มีโครงข่าย จ่าย 250,000 บาท/ปี
  • ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีโครงข่ายให้ผู้อื่นเช่า จ่าย 2% ของรายได้รวม

TISPA ให้เหตุผลประกอบว่า การเก็บค่าธรรมเนียมด้วยวิธีเดิมก็น่าจะทำให้ กสทช. ได้รับเงินเพียงพอต่อการดำเนินงานขององค์กรแล้ว หากเปลี่ยนมาเรียกเก็บด้วยวิธีใหม่ อาจทำให้ผู้ประกอบการบางรายไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อ ได้ อีกทางหนึ่งก็จะส่งผลต่อค่าบริการซึ่งจะเป็นภาระต่อผ ู้บริโภคในท้ายที่สุด
ค่าธรรมเนียมที่เป็นประเด็นนี้ เป็นคนละส่วนกับเงินกองทุน USO ซึ่ง กสทช. มีประกาศเรียกเก็บที่อัตรา 3.75% ของรายได้ โดยทาง TISPA เองก็ได้จ่ายเงินในส่วนดังกล่าวไปเรียบร้อยแล้ว
ที่มา - เดลินิวส์


อ่านต่อ...