กสทช. นำได้รายได้ 2.2 หมื่นล้านบาทจากการประมูลคลื่นความถี่ 3G ส่งมอบให้กระทรวงการคลังเป็นรายได้ของแผ่นดินแล้ว
เงินจำนวนดังกล่าวซึ่งมีมูลค่า 22,299,844,963.43 บาท ได้จากเงินงวดแรกจำนวน 50% ของมูลค่าที่ได้จากการประมูล (22,269,375,000 บาท) รวมกับดอกเบี้ยเงินฝากจากธนาคารพาณิชย์ซึ่งคิดตั้งแต ่วันที่ กสทช. ได้รับเงินจากผู้ประกอบการจนถึงวันออกใบอนุญาต (67,959,924.66 บาท) และหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประมูล (37,489,961.23 บาท)
ก่อนหน้านี้ กสทช. ได้ชำระเงินภาษีมูลค่าเพิ่มไปก่อนแล้วเมื่อช่วงกลางเ ดือนพฤศจิกายนเป็นเงิน 1,456,875,000 บาท
ที่มา - ข่าวสด


อ่านต่อ...