Toshiba พัฒนา STT-MRAM ซึ่งจะช่วยประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ได้ถึง 2 ใน 3
ระบบประมวลผลของอุปกรณ์พกพาโดยส่วนใหญ่มักทำงานควบคู ่กับ SRAM ซึ่งถือเป็นแรมที่มีความเร็วในการทำงานสูง แต่กินพลังงานเป็นอย่างมาก เนื่องจากต้องการพลังงานไฟฟ้าไปเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาเพ ื่อรักษาข้อมูลไว้ในหน่วยความจำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อหน่วยประมวลผลได้รับการพัฒนาใ ห้มีความเร็วสูงยิ่งขึ้น หน่วยความจำก็ยิ่งต้องทำงานเร็วขึ้นสอดคล้องกันไป ทำให้ยิ่งสิ้นเปลืองพลังงาน
Toshiba จึงเลือกพัฒนา MRAM ขึ้นมาเพื่อใช้งานทดแทนกัน โดยทั่วไปแล้ว MRAM ไม่ต้องการไฟเลี้ยงในการเก็บรักษาข้อมูล ทั้งนี้จะต้องการไฟก็ต่อเมื่อต้องทำ operation กับข้อมูลดังกล่าวเท่านั้น จึงมีจุดเด่นอยู่ที่การประหยัดพลังงานของแบตเตอรี่ ทว่าจุดอ่อนที่สำคัญของ MRAM คือทำงานช้ากว่า SRAM จึงไม่ค่อยได้รับความนิยมในการเลือกใช้
สิ่งที่ Toshiba ทำคือลดการใช้พลังงานขอ STT-RAM ใหม่ลงให้เหลือแค่ 10% ของที่ MRAM ใช้โดยทั่วไป และเพิ่มความเร็วในการ operation ให้มากขึ้น ผลที่ได้คือ RAM ใหม่ทำงานได้เร็วทัดเทียมกับ SRAM ในขณะที่กินพลังงานแค่ 1 ใน 3 เท่านั้น
แม้จะเพิ่งเป็นเพียงการทดสอบด้วยระบบจำลองเท่านั้น แต่ Toshiba เชื่อว่าจะสามารถผลิตแรมให้ใช้งานได้จริงเร็วๆ นี้
ที่มา - Geek


อ่านต่อ...