W3C ผู้ดูแลมาตรฐานวงการเว็บ ปรับสถานะของมาตรฐาน HTML5 และ Canvas 2D เป็น "candidate recommendation" หรือ "ร่างฉบับก่อนสมบูรณ์" เรียบร้อยแล้ว
candidate recommendation ในที่นี้แปลว่า HTML 5.0 จะไม่มีฟีเจอร์เพิ่มจากนี้แล้ว และงานที่เหลือจะเป็นการเก็บบั๊กให้มาตรฐานออกมาสมบู รณ์ต่อไป ทางคณะทำงานของ W3C ประเมินว่า HTML 5.0 จะเปลี่ยนสถานะจาก candidate recommendation เป็น recommendation (มาตรฐานจริง) ช่วงกลางปี 2014 หรืออีก 1 ปีครึ่งนับจากนี้
ถ้ายังจำกันได้ นโยบายใหม่ของ W3C คือแบ่งฟีเจอร์ของ HTML5 ออกเป็นเวอร์ชันย่อยๆ และทำให้เสร็จเป็นส่วนๆ ไป โดยฟีเจอร์หลายอย่างที่ยังไม่ได้ข้อยุติในปัจจุบัน ก็จะย้ายไปอยู่ใน HTML 5.1 และ Canvas 2D, Level 2 ที่ถูกปรับสถานะเป็น first draft (ร่างฉบับแรก) ไปพร้อมกัน (และจะมี HTML 5.2, 5.3 ตามมาอีกเรื่อยๆ)
ที่มา - W3C, The Register


อ่านต่อ...