เป็นประจำทุกปีที่ IBM จะส่งท้ายปีด้วยบทความว่าด้วยการทำนายถึงทิศทางการพั ฒนาของเทคโนโลยีไอทีในอีก 5 ปีข้างหน้าภายใต้ชื่อ 5 in 5 และปีนี้ IBM วิเคราะห์ว่าในอนาคตอันใกล้คอมพิวเตอร์จะสามารถมองเห็น, ได้ยิน, สัมผัส, รับกลิ่น และลิ้มรส และสื่อถึงสิ่งเหล่านั้นให้แก่ผู้ใช้ได้
IBM วิเคราะห์ว่าคอมพิวเตอร์จะไม่เพียงรับภาพ หรือเสียง และดำเนินการกับข้อมูลเหล่านั้นด้วยการคำนวณอย่างที่ เราเห็นได้ในปัจจุบันเท่านั้น แต่จะสามารถ"เข้าใจ"ในความหมายของภาพและเสียง รวมทั้ง"คิด"เพื่อที่จะทำบางสิ่งบางอย่างกับข้อมูลเหล่านั้นได้ด้ วย ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ภาพถ่ายเพื่อทำนายอาการเจ็บป่วย, การวิเคราะห์เสียงร้องของเด็กทารกเพื่อให้เข้าใจว่าเ ด็กต้องการอะไร เป็นต้น
ในแง่ของประสาทสัมผัส คอมพิวเตอร์ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสมาร์ทโฟน) จะสามารถเป็นสื่อกลางให้ผู้ใช้งานที่อยู่ห่างไกลได้ค วามรู้สึกทางการสัมผัสเสมือนจริงโดยการวิเคราะห์พื้น ผิวของสิ่งที่ต้องการจะสื่อ และแปลงข้อมูลเหล่านั้นเป็นสัญญาณสั่งการให้เซ็นเซอร ์สั่นสะเทือนทำงาน
ส่วนการรับกลิ่น แม้จะไม่ได้เล่าในรายละเอียดว่าคอมพิวเตอร์จะรับรู้ก ลิ่นได้อย่างไร แต่ IBM เชื่อว่าเทคโนโลยีเซ็นเซอร์การรับกลิ่นจะถูกพัฒนาขึ้ นเพื่อคอมพิวเตอร์ และจะสามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย เช่น ใช้ในทางการแพทย์เพื่อวิเคราะห์อาการเจ็บป่วยจากกลิ่ นตัวของผู้ป่วย หรือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อหาสิ่งเจือปนในอากาศ เป็นต้น
สิ่งที่ท้าทายที่สุดคงเป็นการลิ้มรส ซึ่ง IBM เชื่อว่าคอมพิวเตอร์จะสามารถเข้าใจรสชาติของอาหารได้ โดยการวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมี และจะสามารถสร้างหรือสังเคราะห์รสชาติได้สำหรับทุกเม นูอาหารโดยการใช้ฐานข้อมูลส่วนประกอบเหล่านั้น ซึ่งจะสามารถพัฒนาต่อยอดไปเพื่อปรับปรุงสูตรอาหารต่า งๆ ให้เป็นมาตรฐานได้อีกด้วย
สำหรับบางคน ทั้งหมดนี้ดูเป็นเรื่องเพ้อฝันและยังห่างไกลความจริง อีกมาก แต่สำหรับบางคน บทวิเคราะห์เหล่านี้ดูจะจริงจังและเป็นไปได้มากกว่าข ่าวโลกแตกที่โผล่หน้าหนังสือพิมพ์ไม่เว้นวันในช่วงนี ้เสียอีก
ที่มา - CNET, Engadgetอ่านต่อ...