ศูนย์พิทักษ์ข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศเยอรมนี ออกคำสั่งไปยัง Facebook เพื่อขอให้หยุดนโยบายการเผยชื่อจริงของผู้ใช้งาน โดยเบื้องต้นคำสั่งนี้มีผลเฉพาะแคว้น Schleswig-Holstein อันเป็นที่ตั้งของศูนย์ฯ เท่านั้น
ทางศูนย์ฯ ชี้ว่านโยบายดังกล่าวอาจขัดต่อกฎหมายของเยอรมันที่อน ุญาตให้ประชาชนทั่วไปใช้นามแฝงในโลกออนไลน์ ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญของสิทธิขั้นพื้นฐานในการแสดง ความเห็นอย่างเสรีบนอินเทอร์เน็ต
Facebook ได้ผลักดันนโยบายการเผยชื่อจริงของผู้ใช้งานมาโดยตลอ ด โดยให้เหตุผลเพื่อป้องกันการใช้งานบัญชีผู้ใช้อย่างไ ม่ถูกต้อง และเพื่อให้ผู้ใช้งานแต่ละคนได้รับรู้ตัวตนที่แท้จริ งของผู้ที่ตนรู้จักติดต่ออยู่มากยิ่งขึ้น ซึ่งทางศูนย์ฯ มองว่านี่ไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกต้อง เพราะเพียงแค่ผู้คนใช้ชื่อจริงในอินเทอร์เน็ตไม่ได้ห มายความว่าการกระทำผิดต่างๆ จะลดลง หนำซ้ำอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการถูกขโมยข้อมูลส่วนบุค คล
ถึงแม้ในทางกฏหมาย ทางศูนย์ฯ สามารถควบคุมนโยบายและการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนได้เฉพาะในพื้ นที่ของแคว้น Schleswig-Holstein เท่านั้น แต่เชื่อกันว่าอีกไม่นาน หน่วยงานที่ดูแลพื้นที่แคว้นอื่นๆ จะมีความเห็นสอดคล้องและออกคำสั่งไปในทางเดียวกันเนื ่องจากมีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องร่วมกัน
ที่มา - CNET


อ่านต่อ...