Instagram ได้ปรับเงื่อนไขการใช้งานกลับไปเป็นเหมือนเก่าแล้ว (แบบที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2010) โดยเหตุผลที่เปลี่ยนก็เพราะว่ากระแสตอบรับหลังจากที่เปลี่ยนเงื่อนไขการใช้งานในช่วง 2 วันที่ผ่านมา ทาง Instagram บอกว่าจะกลับไปทบทวนแผนการโฆษณาใหม่และจะกลับมาอธิบา ยให้ผู้ใช้งานเข้าใจว่ากระบวนการต่างๆ ของการโฆษณาเป็นอย่างไรบ้าง พร้อมทั้งย้ำว่า Instagram ไม่เคยคิดจะนำรูปภาพของผู้ใช้งานไปขายเพราะว่ารูปภาพ ต่าง ๆ บน Instagram ก็ถือเป็นสมบัติของผู้ใช้งานครับ
ที่มา - บล็อก Instagram


อ่านต่อ...