จังหวัดอุดรธานีมีแระธานกลุ่มที่ได้จัดเลือกโดยพี่น้ องคลาสสิคชาวอุดรมากกว่า2พันคน ได้แก่พี่แดง อินฟีนิตี้ อุดรธานีครับ

โดยจังหวัดอุดรธานีเรามีกฎกติกาของและข้อตกลง มีดังต่อไปนี้
1.จะจัดให้มีการเลือก การเสนอ ประธานจังหวัด ประธานอำเภอ ลงมาตามลำดับ
2.จะจัดให้มีการทำบัตรประธานกลุ่ม รองประธานกลุ่ม และสมาชิกในของแต่ละกลุ่ม และทุกกลุ่มต้องมีที่ตั้งที่แน่นอน
3.ในแต่ละกลุ่มละต้องมีประธาน รองประธานและสมาชิกจึงจะสามมารถทำบัตรสมาชิกได้
4.จะไม่ให้มีการจัดงานชนกันภายใน1จังหวัด (ถ้ามีต้องมีระยะทางห่างกัน150กิโลเมตร)
5.กลุ่มไหนที่ก่อตั้งยังไม่ถึง1ปี ทางสหพันธ์ จะไม่อนุญาตให้จัดงาน ต้องก่อตั้งมาแล้ว1ปีขึ้นไปถึงจะสามารถจัดงานได้
6.1กลุ่มจะสามารถจัดงานได้1ครั้งละทุกครั้งที่จัดงาน ต้องมีการขออนุญาตและปรึกษาประธานจังหวัด ประธานอำเภอ ลงมาตามลำดับ
7.ในการจัดงานแต่ละครั้ง ถ้าเป็นไปได้ ต้องให้มีการมอบสิ่งของหรือทุนการศึกษา เงินบริจาคบนเวที
8.ในการเข้างานทุกครั้ง ทุกกลุ่มต้องมีเสื้อกลุ่มของตนเอง (เสื้ออาร์ม)
9.ในการจัดงานแต่ละครั้งต้องมีการตรวจอาวุธหน้างานทุ กครั้ง
10.จะจัดให้มีการหาแนวทางการแก้ไขปันหาในการจัดงานที ่เกิดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทและจะไม่ให้มีเหตุการณ์ทะเ ลาะวิวาทหรือเสียหายเกิดขึ้น
11.ประธานกลุ่มต้องมีการตรวจสอบรถในกลุ่มตัวเองว่าถู กต้องจามกฎหมายและสามารถขับขี่บนท่องถนนได้หรือไมและ จะไม่สร้างความเรือดร้อนความรำคานให้แก่ประชาชนทั่วไ ปและทุกคนใน
12.กลุ่มใดจัดงานแล้วเกิดความเสียหาย หรือมีผู้เสียชีวิต ทางสหพันธ์จะให้หยุดจัดงาน1ปี

ท่านไม่เห็นด้วยกับข้อ เพราะ
.................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ........................................
ข้อเสนอ/แนวคิด............................................ .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ................