ประกาศฉบับที่ ๒ พุทธศักราช๒๕๕๖
เรื่องจาก อาร์ต(ไปรษณีย์) ได้เสียบุคคลอันเป็นที่รัก (แม่)
ทางกลุ่มเรา จึงจะขอเป็นเจ้าภาพงาน
ในวันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖
จึงขอแรงจากทุกท่านคนละ ๒๐๐ บาท
และขอให้ทุกท่านมางานด้วย....
ปล.จะทำการเคลื่อรศพในวันที่ ๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ไปยังวัดเทวสังฆาราม(วันเหนือ)
เวลา๑๖.๐๐น. จะทำการปนะชุมเพลิง....
จึงเรียนมาให้ทุกท่านทราบทัวกัน
ขอขอบพระคุณ..
นายธนิต พรพิพัฒน์พงศ์ (เบ็ดเตล็ดทัวริซึ่ม