กลุ่มแต่ปางก่อน(สิงห์บุรี)รวมกันที่ไหนครับวันอะไรบ ้าง