ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ, สมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย, และสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ยื่นหนังสือต่อกระทรวงไอซีที คัดค้านร่างพรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับค อมพิวเตอร์ฉบับใหม่ ที่กำลังรอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณา แม้ว่าที่ผ่านมารัฐมนตรีไอซีทีจะระบุว่าร่างนี้ผ่านก ระบวนการรับฟังความคิดเห็นไปแล้วก็ตาม
ประเด็นที่หน่วยงานเหล่านี้คัดค้าน ได้แก่

  • ลดกระบวนการบล็อคเว็บ ตัดการพิจารณาของรัฐมนตรีออกไป
  • ไม่มีรายละเอียดการอบรมเจ้าหน้าที่ตาม พรบ. ที่ทุกวันนี้ก็อบรบกันเพียง 3 วันอยู่แล้ว ผลทำให้การตีความและการบังคับใช้ก่อให้เกิดความสับสน วุ่นวาย
  • ถ้อยคำตีความได้กว้าง เช่น การครอบครองภาพอนาจารเด็กเป็นการกระทำผิดกฎหมาย แม้จะเป็นการครอบครองผ่านกระบวนการอัตโนมัติโดยคอมพิ วเตอร์ก็ตาม

สำหรับสรุปร่างล่าสุดทาง Blognone เคยรายงานไปแล้วก่อนหน้านี้ และหลังจากนั้นทางรัฐมนตรีก็เคยให้ข่าวว่าร่างพรบ. จะทำให้ผู้ให้บริการมีอำนาจในการหยุดให้บริการหากพฤต ิกรรม "ไม่เหมาะสม"
ที่มา - จดหมายข่าวจากชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ

Thailand, Crime, Law,
อ่านต่อ...