ปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารภายในองค์กรและสื่อสารไป ยังนอกองค์กร มีบทบาทและสำคัญกับทุกภาคธุรกิจอย่างสูง ผู้ดูแลหรือผู้ปฏิบัติการไอทีขององค์กรนอกเหนือจากจะ ต้องแก้ไขปัญหาทางด้านอุปรกรณ์ ซอฟแวร์ หรือการใช้งานสนับสนุนในทางธุรกิจแล้วยังต้องพัฒนาระ บบการสื่อสารขององค์กรให้ก้าวทันไปกับยุคเทคโนโลยีที ่ไร้ขีดจำกัดอีกด้วย ทีโอทีได้เล็งเห็นว่าระบบการสื่อสารที่สมบูรณ์ไม่เพี ยงแต่มุ่งเน้นในเรื่องประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ยังต้องคำนึงถึงความเหมาะสมในการเลือกใช้ระบบและค วามคุ้มค่าให้กับองค์กรสูงสุด TOT จึงได้มีการจัดแบ่งบริการการสื่อสารที่พัฒนาประสิทธิ ภาพระดับสูง และนำมาจัดสรรให้เหมาะสมกับความต้องการของธุรกิจแต่ล ะประเภท ซึ่งแม้แต่เจ้าของกิจการเอง ก็สามารถพิจารณาว่า ระบบสื่อสารอะไรที่ยังต้องการเพิ่มสำหรับการพัฒนาธุร กิจของตัวเอง การจัดประเภทธุรกิจแบ่งเป็น 12 กลุ่ม ดังนี้

เลือกประเภทธุรกิจ Checklist ระบบสื่อสารสำหรับองค์กรคุณ
ชมวีดีโอ 12 Solutions
โดยทีโอทีได้พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบริการสื่อสา รสำหรับธุรกิจต่างๆ เหล่านี้ เพื่อบริการโครงสร้างและช่วยแก้ปัญหาและเชื่อมต่อธุร กิจเข้าหากันได้อย่างคุ้มค่าให้กับองค์กร ได้แก่
TOT MPLS-VPN

เชื่อมต่อพร้อมรับ

อ่านต่อ...