Linus Torvalds เริ่มหารือกับชุมชนผู้พัฒนาเคอร์เนลลินุกซ์ ในการปรับเลขเวอร์ชันของเคอร์เนลจาก 3.x เป็น 4.0
เคอร์เนล 4.0 ยังใช้ระบบการนับเลขแบบเดียวกับเคอร์เนล 3.0 ทำให้เคอร์เนล 4.0 จะไม่แตกต่างกับเคอร์เนลเวอร์ชันล่าสุดคือ 3.12 มากนัก คาดว่าตัวเลขเวอร์ชันของเคอร์เนลสาย 3.x จะขึ้นไปถึง 3.19 แล้วปรับขึ้นเป็น 4.0 ในอีกประมาณหนึ่งปีข้างหน้า
ตอนนี้ไอเดียเรื่องการปรับเลขเวอร์ชันยังเป็นแค่การห ารือเท่านั้น ยังไม่ถือเป็นการตัดสินใจขั้นสุดท้ายครับ
ที่มา - Phoronix
Kernel, Linux, Linus Torvalds
อ่านต่อ...