โครงการ Open Compute Project ที่นำโดยเฟซบุ๊กเพื่อสร้างฮาร์ดแวร์สำหรับเซิร์ฟเวอร ์เฉพาะทางที่มีประสิทธิภาพสูง ตอนนี้หันมาบุกตลาดอุปกรณ์เครือข่ายโดยเริ่มจากสวิตซ ์สำหรับติดตั้งบนตู้เซิร์ฟเวอร์ (top-of-rack switch)
สวิตซ์ตามมาตรฐานจะแบ่งเป็นสองส่วนได้แก่ตัวฮาร์ดแวร ์ Open Network Switch, และซอฟต์แวร์ Open Network Install Environment (ONIE)
ในฝั่งฮาร์ดแวร์ตอนนี้มีผู้ผลิตสองรายออกมารองรับมาต รฐานแล้วได้แก่

  • Intel Open Network Platform Switch Reference Design สวิตซ์แบบ 10 กิกะบิต 48 พอร์ต จัดการได้ระบบ L3 มีบอร์ดจัดการเป็นชิป x86 แรม DDR3 4GB หน่วยความจำแฟลช 8GB ในบอร์ดมี FPGA สำหรับการจัดการมาให้ในตัว
  • Mellanox เปิดตัว SwitchX-2 เข้าสู่มาตรฐานอีกตัวพร้อมกัน โดยเป็นสวิตซ์ 48 SFP+ และ 12 QSFP ตัวบอร์ดควบคุมเป็น x86 อีกเช่นกัน
    ตัวซอฟต์แวร์ ONIE เปิดตัวโดย Cumulus Networks ตัวซอฟต์แวร์จะสามารถติดตั้งลงบนสวิตซ์ได้หลายรุ่น และในอนาคตน่าจะติดตั้งได้บนสวิตซ์ทุกรุ่นที่อยู่บนม าตรฐานที่กำลังจะออกมา

การเปิดมาตรฐานเช่นนี้อาจจะเป็นอันตรายต่อผู้ผลิตอุป กรณ์เครือข่ายหลายราย เพราะลูกค้าจะสามารถซื้อฮาร์ดแวร์และมาปรับแต่งความส ามารถด้วยซอฟต์แวร์ที่หาจากผู้ผลิตรายอื่นๆ ได้ ขณะที่ผู้ผลิตเดิมอย่างเช่น ซิสโก้, เอชพี, หรือเดลล์ ที่ปรับราคาตามฟีเจอร์ต่างๆ ที่เปิดมากับไลเซนส์ซอฟต์แวร์ แม้ว่าฮาร์ดแวร์ที่ซื้อมาอาจจะมีประสิทธิภาพเพียงพอส ำหรับฟีเจอร์เหล่านั้นตั้งแต่แรกก็ตาม
ซิสโก้แสดงความเห็นต่อข่าวนี้ไปยัง ArsTechnica ว่า บริษัทเว็บขนาดใหญ่เช่นเฟซ์บุ๊กนั้นมีบุคลากรและทรัพ ยากรมากพอที่จะใช้แนวทางการซื้อฮาร์ดแวร์โดยตรงมาปรั บแต่งตามรูปแบบการใช้งาน แต่หน่วยงานไอทีจำนวนมากไม่สามารถยอมรับค่าใช้จ่ายใน การดำเนินการมากเช่นนี้ได้ ขณะที่ซิสโก้ก็เปิดให้ลูกค้าเข้าควบคุมการทำงานของสว ิตซ์ผ่านซอฟต์แวร์ด้วยชุด API ใน Cisco ACI เช่นกัน
ที่มา - Open Compute Project, ArsTechnica
Open Compute, Facebook, Enterprise, Networking, Intel
อ่านต่อ...