SIPA เผยสถิติของตลาดซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ในประเทศ ไทย ประจำปี 2555 โดยใช้ทีมนักวิจัยจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ ไทย (TDRI)

  • มูลค่าของตลาดซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ของไทย มีมูลค่าการผลิตเฉพาะที่เกิดขึ้นในประเทศไทย 31,979 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ถึงร้อยละ 24.0
  • แยกย่อยได้เป็น ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปที่มีมูลค่าการผลิต 5,877 ล้านบาท, บริการซอฟต์แวร์ที่มีมูลค่าการผลิต 26,102 ล้านบาท
  • คาดการณ์สภาพตลาดปี 2556 น่าจะมีขนาด 39,096 ล้านบาท อัตราการเติบโตร้อยละ 22.2 จากปี 2555
  • ประเทศไทยยังคงมีการส่งออกซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แว ร์ไม่มากนัก โดยในปี 2555 มูลค่าการส่งออกซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ของไทยอย ู่ที่ 817 ล้านบาท (2.6% ของตลาดทั้งหมด)
  • ตลาดซอฟต์แวร์สมองกลฝังตัว (คิดแยกจากตลาดซอฟต์แวร์รวม) มีมูลค่าการผลิต 4,218 ล้านบาท และมีสัดส่วนการส่งออกสูงคือ 1,742 ล้านบาท (41.3%)

ที่มา - TDRI

IT Industry, SIPA, TDRI, Thailand
อ่านต่อ...