Apple เจียดเงิน 10.5 พันล้านดอลลาร์ จากรายได้ 171 พันล้านดอลลาร์ในปีก่อน มาลงทุนปรับปรุงระบบเครื่องจักรและพัฒนาเทคโนโลยีการ ผลิตคุณภาพ ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ Apple สามารถออกแบบชิ้นงานสำหรับผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายและซั บซ้อนได้มากขึ้น
Apple จะเลือกใช้หุ่นยนต์มาทดแทนแรงงานคนมากขึ้น ซึ่งการใช้หุ่นยนต์เพื่องานประกอบนั้นจะช่วยให้การปร ะกอบชิ้นส่วนต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ ทำได้อย่างแม่นยำและมีความรวดเร็วยิ่งกว่าการใช้แรงง านคน ซึ่งจะลดปัญหาความผิดพลาดและตำหนิของงานประกอบผลิตภั ณฑ์ ทั้งยังสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย
สำหรับเครื่องตัดเลเซอร์ ใช้สำหรับการตัดแต่งชิ้นส่วนต่างๆ ทั้งงานโลหะและพลาสติก ให้มีรอยตัดแต่งที่แม่นยำและสวยงาม ส่วนเครื่องกัดชิ้นงานนั้นที่สำคัญก็เพื่อให้ได้ชิ้น งานที่ถูกต้องตามต้นแบบที่ Apple ได้ออกแบบไว้ โดยเครื่องกัดชิ้นงานที่ใช้ควบคู่กันจะใช้สำหรับการก ัดหรือปาดผิววัสดุให้มีความเรียบและได้ผิวสัมผัสที่ด ี
ก็ไม่แน่ว่าการปรับปรุงด้านการผลิตในครั้งนี้ ส่วนหนึ่งก็เพื่อรองรับแนวทางที่ Apple จะหันมาใช้แซฟไฟร์เป็นวัสดุทำชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้นก็เป็นได้
ที่มา - Bloomberg
Apple, Robotics, Manufacturing
อ่านต่อ...