ต่อจากข่าว เปิดงบ กสทช. เงินบริจาค-ไปนอก-ประชาสัมพันธ์ 565 ล้านบาท, ซื้อ iPad เครื่องละ 70,000 ประเด็นที่คนสงสัยกันเยอะคงเป็นการซื้อ iPad ราคาแพง ล่าสุดทาง กสทช. ออกมาแถลงข้อมูลแล้วครับ
นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ออกมาแถลงว่า iPad ตัวที่ว่านั้นแพงเพราะติดตั้งซอฟต์แวร์ตรวจวัดและวิเ คราะห์โครงข่ายโทรคมนาคม โดยถือเป็นอุปกรณ์ของโครงการ QoS Measuring Instrument and Analyzer โดย กสทช. ซื้อ iPad จำนวน 3 ตัว ตัวละ 66,250 บาท รวมเป็นเงิน 198,750 บาท
ซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งเข้ามาคือ "ซอฟต์แวร์ทดสอบ Mobile Radio Network แบบ Automatics Drive Test โดยสามารถรองรับการทดสอบเก็บข้อมูล QoS และ RF Parameters ซึ่งใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในการให้บริกา รโครงข่าย โดยสามารถเชื่อมต่อการทำงานกับระบบ Server เพื่อเก็บข้อมูลและรายงานผลแบบ Real Time ได้"
นายฐากรยังบอกว่า กสทช. ได้จัดซื้อ iPad รุ่นปกติแยกต่างหาก (แต่อยู่ในโครงการเดียวกัน) โดยซื้อในราคาเฉลี่ยตัวละ 28,037.37 บาท ซึ่งถือเป็นราคาปกติที่ไม่สูงไปกว่าท้องตลาด
ราคาในข่าวเป็นราคาไม่รวมภาษี และไม่ระบุความจุของ iPad ทั้งสองรุ่นครับ
สำนักงาน กสทช. แจงกรณีการจัดซื้อไอแพด Test Tablet PC iOS ที่มีการติดตั้งซอฟท์แวร์ที่จำเป็นในการตรวจวัดและวิ เคราะห์ประสิทธิภาพโครงข่ายโทรคมนาคม เพื่อตรวจสอบการคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคม
นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า ตามที่ได้มีการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนกรณีการใช้จ่าย งบประมาณของสำนักงาน กสทช. ในการจัดซื้อไปไอแพดในราคาสูงกว่าปกติ นั้น สำนักงาน กสทช. ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีกา รซื้อไอแพดดังกล่าว เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินงานแล้ว ผลการตรวจสอบพบว่า ได้มีการจัดซื้อไอแพดตามที่ปรากฏเป็นข่าวผ่านสื่อมวล ชนจริง โดยไอแพดดังกล่าวเป็น ไอแพด (Test Tablet PC iOS) เพื่อใช้สำหรับการทดสอบซึ่งมีราคาสูงกว่าไอแพดที่ใช้ งานปกติ เนื่องจากมีการติดตั้งซอฟท์แวร์ที่จำเป็นในการตรวจวั ดและวิเคราะห์ประสิทธิภาพโครงข่ายโทรคมนาคมตามโครงกา รจัดซื้ออุปกรณ์ QoS Measuring Instrument and Analyzer 3G ถึง 4G สำหรับการตรวจวัดและวิเคราะห์ประสิทธิภาพโครงข่ายโทร คมนาคม พร้อมการรับประกัน 2 ปี โดยการจัดซื้อไอแพดดังกล่าวได้ดำเนินการถูกต้องตามระ เบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายการจัดซื้อ คือ Test Tablet Pc iOS ยี่ห้อ Apple รุ่น iPad จำนวนทั้งหมด 3 ตัว ราคา 198,750 บาท เฉลี่ยราคาตัวละ 66,250 บาท (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สำหรับซอฟท์แวร์ที่ติดตั้งเป็นซอฟท์แวร์ที่มีคุณสมบั ติเฉพาะทางวิชาการ ได้แก่ ซอฟท์แวร์ทดสอบ Mobile Radio Network แบบ Automatics Drive Test โดยสามารถรองรับการทดสอบเก็บข้อมูล QoS และ RF Parameters ซึ่งใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในการให้บริกา รโครงข่าย โดยสามารถเชื่อมต่อการทำงานกับระบบ Server เพื่อเก็บข้อมูลและรายงานผลแบบ Real Time ได้
นายฐากร กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดซื้อตามโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อจัด ซื้ออุปกรณ์ QoS Measuring Instrument and Analyzer 3G ถึง 4G สำหรับการตรวจวัดและวิเคราะห์ประสิทธิภาพโครงข่ายโทร คมนาคม ทดสอบคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ จึงมีความจำเป็นต้องเลือกอุปกรณ์/เครื่องโทรศัพท์ที่ผู้บริโภคนิยมใช้อย่างแพร่หลายมาท ำการทดสอบ เนื่องจากหากมีปัญหาในการใช้บริการอาจส่งผลกระทบเป็น วงกว้าง ดังนั้นในโครงการจึงมีการจัดซื้อเครื่อง Test Tablet Pc iOS ยี่ห้อ Apple รุ่น iPad เพื่อใช้ในการทดสอบคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อ นที่ตามสภาพการใช้งานจริงของผู้บริโภค
อย่างไรก็ตาม โครงการจัดซื้อดังกล่าวได้มีการจัดซื้อไอแพดที่ราคาป กติแยกต่างหากอีกหนึ่งรายการ ซึ่งเป็นการจัดซื้อใช้งานปกติ ได้แก่ Tablet Pc iOS ยี่ห้อ Apple รุ่น iPad จำนวนทั้งหมด 8 ตัว ราคา 224,299 บาท เฉลี่ยราคาตัวละ 28,037.37 บาท (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งถือเป็นราคาปกติที่ไม่สูงไปกว่าท้องตลาด นอกจากนี้ในรายละเอียดการจัดซื้อไอแพดรายการที่เป็นอ ุปกรณ์ทดสอบใช้ชื่อรายการว่า Test Tablet Pc iOS ในขณะที่ไอแพดรายการที่เป็นการใช้งานตามปกติใช้ชื่อร ายการว่า Tablet Pc iOS ซึ่งมีการเรียกชื่อรายการที่แตกต่างกันย่อมแสดงให้เห ็นว่า มีคุณสมบัติเฉพาะของการใช้งานที่แตกต่างกัน ดังนั้น หากพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว การเรียกชื่อรายการที่แตกต่างกันย่อมจะแยกแยะความแตก ต่างระหว่างไอแพดที่ใช้งานปกติทั่วไปซึ่งมีราคาปกติ กับไอแพดที่ใช้เป็นอุปกรณ์ทดสอบที่มีการติดตั้งซอฟท์ แวร์ที่จำเป็นในการตรวจวัดและวิเคราะห์ประสิทธิภาพโค รงข่ายโทรคมนาคมซึ่งมีราคาสูงกว่าปกติได้อ่านต่อ...