ขณะนี้ "ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS; Government Fiscal Management Information System)" และ "ระบบจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (E-GP; e-Govetnment Procurement)" เกิดปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ โดยผลกระทบจากการที่ "ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์" เกิดปัญหาอาจทำให้พนักงานจ้างเหมา และการเบิกจ่ายของเอกชนที่เบิกจ่ายผ่านระบบดังกล่าวม ีปัญหา ขณะเดียวกันการซื้อขายและการจ้างงาน ที่ผ่าน "ระบบจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์" กระทบต่อการจัดจ้างและเบิกจ่ายของภาครัฐ
ด้านสาเหตุของปัญหาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ใช้งานไม่ได้นั้น ยังไม่ทราบแน่ชัด ทางด้านระบบจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ นั้นเกิดปัญหาเนื่องจากไฟฟ้าดับและไฟฟ้าสำรองไม่เพีย งพอ โดยอ้างอิงจาก Facebook fanpage "ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (eGP)" ซึ่งเป็นประกาศข่าวสารของ วันที่ 25 พ.ย. 2556 เวลา 14:47 น. และ วันที่ 26 พ.ย. 2556 เวลา 20:11 น. แต่ทางผู้เขียนคาดว่าระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ก็น่าจะมีปัญหาเดียวกันคือไฟฟ้าดับ และไฟฟ้าสำรองไม่เพียงพอ
ผลกระทบที่ได้สอบถามจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐคือ อาจทำให้การเบิกจ่ายเงินล่าช้าออกไปอีกอย่างน้อย 30 วัน หรือประมาณช่วงต้นเดือนมกราคม พ.ศ. 2557
ข้อมูลของระบบจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ยังไม่ ทราบแน่ชัดว่าเป็นระบบเฉพาะที่พัฒนาขึ้นมาเอง หรือจัดซื้อแบบเดียวกับ ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งพัฒนาและใช้งานบน SAP R/3 และ SAP Business Warehouse หรือไม่
โดยระบบ "ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์" นั้นมี 2 ส่วนคือ
SAP R/3

  • ระบบการบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายและติดตามการใช้งบประมาณ
  • บัญชีแบบเกณฑ์คงค้าง
  • บัญชีทรัพย์สินถาวร
  • บัญชีต้นทุน
  • บัญชีบริหาร
  • การจัดซื้อจัดจ้าง
  • การบริหารเงินสด
  • เงินคงคลัง
  • ข้อมูลบุคคล

SAP Business Warehouse
ข้อมูลเพื่อการบริหาร ด้านการเงินการคลังแบบ Online Real Time สำหรับนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง อธิบดีกรม ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้บริหารด้านการเงิน
ที่มาPost by ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP).

Government,Thailand
อ่านต่อ...