ตามที่มีกลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมืองกลุ่มหนึ่งเข้าล้อ มอาคารของบริษัท กสท โทรคมนาคม ที่เขตบางรัก ซึ่งเป็นศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่ท ี่สุดของประเทศไทย และมีการตัดไฟฟ้าของอาคารจนส่งผลกระทบให้เว็บไซต์จำน วนมากและการสื่อสารหลายช่องทางต้องปิดตัวลง ส่งผลกระทบต่อการสื่อสารภายในประเทศไทย และสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจอย่างกว้างขวาง
ถึงแม้เป้าหมายของกลุ่มผู้ชุมนุมจะอ้างแรงจูงใจจากกา รเคลื่อนไหวในทางการเมือง แต่ระบบคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ สายไฟ อุปกรณ์เครือข่ายต่างๆ ในศูนย์ข้อมูลนั้นเป็นเพียงอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีที่ทำ ให้การสื่อสารข้อมูลถูกส่งผ่านไปได้ เป็น "ท่อที่ไม่มีความคิดทางการเมือง" แต่อย่างใด
เว็บไซต์ไอที Blognone ขอแสดงจุดยืนดังนี้

  1. ขอเรียกร้องให้ผู้ชุมนุมทางการเมืองหลีกเลี่ยงการบุก รุกหรือการกระทำใดๆ ที่จะกระทบต่อโครงข่ายการสื่อสารของประเทศ โดยไม่เข้าปิดล้อมหรือสร้างความเสียหายต่อหน่วยงานด้ านการสื่อสารขนาดใหญ่ทุกแห่ง ไม่ว่าจะเป็นของภาครัฐหรือภาคเอกชน ไม่ว่าบุคลากรของหน่วยงานนั้นๆ จะแสดงจุดยืนทางการเมืองในทิศทางใดก็ตาม
  2. ขอเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐบาลที่เกี่ยวข้อง วางมาตรการคุ้มครองโครงข่ายการสื่อสารอย่างจริงจัง โดยหารือร่วมกันกับตัวแทนของหน่วยงานด้านการสื่อสารท ุกแห่งของประเทศไทย

การสื่อสารช่วยให้ทุกคนในสังคมสามารถติดต่อกันได้ และต้องเป็นกลไกลำดับท้ายๆ ที่สังคมจะยอมสูญเสียไปในเหตุการณ์วิกฤติ ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ลักษณะใดก็ตาม
30 พฤศจิกายน 2556
Announcement, Telecom, Thailand
อ่านต่อ...