โครงการ Creative Commons ออกสัญญาอนุญาตเวอร์ชัน 4.0 ที่ปรับปรุงเพิ่มเติมจากเวอร์ชัน 3.0 (Blognone ยังใช้ 3.0 อยู่นะครับ) ในรายละเอียดปลีกย่อยบางจุด (ใจความหลักเหมือนเดิม) ดังนี้

  • ตัวข้อความในสัญญาปรับให้อ่านง่ายขึ้นมาก จัดเรียงหัวข้อใหม่ให้เข้าใจง่าย
  • เพิ่มเงื่อนไขว่าถ้าผู้นำเนื้อหาไปใช้งานละเมิดสัญญา อนุญาต แต่กลับมาแก้ไขภายใน 30 วันนับตั้งแต่ทราบปัญหา ก็จะไม่ผิดเงื่อนไขของ CC (ของเดิมหลุดแล้วหลุดเลย)
  • เพิ่มเงื่อนไขว่า เจ้าของเนื้อหาสามารถขอให้ลบชื่อตัวเองออกจากเครดิตผ ลงานได้ถ้าต้องการ (ของเดิมลบได้เฉพาะงานที่ถูกนำไปดัดแปลงหรือต่อยอด แต่เวอร์ชัน 4.0 ครอบคลุมถึงงานต้นฉบับที่ถูกนำไปเผยแพร่ต่อด้วย)
  • อนุญาตให้มีวิธีการอ้างอิง (attribution) โดยการลิงก์ไปยังหน้าอธิบายแหล่งที่มาของเนื้อหาแทนก ารลิงก์ไปยังต้นฉบับโดยตรง (ของเดิมไม่ชัดเจนว่านับเป็นการอ้างอิงหรือไม่)


รายละเอียดอ่านต่อใน What

อ่านต่อ...