ไมโครซอฟท์ยื่นจดสิทธิบัตร Grip-Based Device Adaptations ซึ่งกล่าวถึงพื้นผิวที่รับรู้การสัมผัส (touch-aware skin) ซึ่งจะถูกติดตั้งบนอุปกรณ์เพื่อให้อุปกรณ์ปรับเปลี่ย นพฤติกรรมได้
สิทธิบัตรนี้อธิบายว่า พื้นผิวนั้นอาจประกอบด้วยเซ็นเซอร์หลายตัวที่ถูกติดต ั้งบนอุปกรณ์ (อาทิ บนขอบหน้าจอแท็บเล็ต ดังภาพที่ 1) ที่รับข้อมูลและแปลความลักษณะการจับถืออุปกรณ์ (grip characteristic) จากนั้นการตั้งค่าและตำแหน่งของคีย์บอร์ดเสมือนบนหน้ าจอและหน่วยรับข้อมูลรูปแบบอื่นอาจปรับเปลี่ยนไปตามก ารจับถือของผู้ใช้ (ภาพที่ 2)
ผมว่าไมโครซอฟท์สามารถประยุกต์ใช้สิทธิบัตรนี้ได้อีก เยอะ ถ้าประยุกต์ใช้จริงและเปิดให้นักพัฒนาภายนอกใช้ได้จะ ดีมาก
ที่มา: FPO ผ่าน WinBeta

ภาพที่ 1

ภาพที่ 2
Microsoft, Patent
อ่านต่อ...