ศาลสูงสุดแห่งสหรัฐอเมริกามีมติรับคดีที่อาจส่งผลถึง การจดสิ่งที่เป็นนามธรรมของซอฟต์แวร์ทั้งมวลในอนาคต โดยรับพิจารณาคดีระหว่าง CLS Bank International กับ Alice Corporation Pty Ltd ซึ่งมีรายละเอียดของคดีโดยคร่าวคือ Alice Corp. พัฒนาซอฟต์แวร์เครื่องมือทางการเงินขึ้นมาเป็นแพลตฟอ ร์มให้บุคคลที่สามเข้ามาดูแลพันธกรณีทางการค้าระหว่า งสองฝ่ายให้เป็นไปตามข้อผูกพันนั้นๆ โดยฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะบิดพลิ้วไม่ได้ ซึ่ง Alice Corp ได้อ้างว่า CLS Bank ได้ลอกไอเดียดังกล่าวไปสร้างแพลตฟอร์มของตัวเองขึ้นม า
ตัวอย่างสิทธิบัตรที่เป็นปัญหาในคดีนี้คือสิทธิบัตรหมายเลข 5,970,479 ซึ่งเป็นสิทธิบัตรกระบวนการที่จะให้แต่ละฝ่ายถือดุลเ งินเงา (เงาในความหมายของคณะรัฐมนตรีเงา) ในระหว่างการค้าจนกว่ากระบวนการนับเงินจะสิ้นสุด จากนั้นจึงตัดยอดเดบิตหรือเครดิตเข้าสู่ดุลของแต่ละฝ ่าย ซึ่ง Alice Corp. เรียกกระบวนการดังกล่าวเป็นเครื่องมืออันเป็นรูปธรรม ในขณะที่ CLS โต้แย้งว่านี่ไม่ใช่นวัตกรรมจริง หลักการของมันโดยแท้แล้วเหมือนกับของระบบ Escrow ที่มีใช้กันทั่วไป (ปัจจุบันมีแนวคิดที่จะใช้ระบบนี้ในการซื้อขายที่ดิน ในประเทศไทย)
ผู้พิพากษาในปัจจุบันกำลังและประสบปัญหาในการบังคับใ ช้และตีความกฎหมายสิทธิบัตรในยุคที่มีผลิตภัณฑ์ทางคอ มพิวเตอร์เกิดขึ้นจำนวนมากไปคนละทาง โดยมีเสียงวิจารณ์จากหน่วยงานไม่แสวงหากำไรที่ต่อสู้ เรื่องสิทธิและเสรีภาพในยุคดิจิทัลอย่าง Electronic Frontier Foundation ว่าศาลกระตือรือร้นเกินไปในการสนับสนุนสิทธิบัตรแนวค ิดที่คลุมเครือเกินกว่าที่ควรจะได้รับการคุ้มครอง
สิทธิบัตรอันแสนคลุมเครือเหล่านี้สามารถนำไปใช้ฟ้องร ้องหาผลประโยชน์จากบริษัทเทคโนโลยีใหญ่ได้ โดยบริษัทเหล่านี้ต้องเสียเงินไปกับการต่อสู้ในศาลแท นที่จะได้นำเงินเอาไปลงทุนในการพัฒนาและวิจัย หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อ patent trolls
สำหรับคำตัดสินของคดีดังกล่าวในศาลชั้นก่อนๆ ศาลเสียงส่วนใหญ่พิพากษาว่าสิทธิบัตรของ Alice Corp. นี้ไม่สามารถบังคับใช้ได้และประกอบไปไม่มากกว่าแนวคิ ดพื้นฐาน รวมถึงยังชี้ว่ามีความเป็นนามธรรมและโบราณยิ่ง โดยอ้างถึงธรรมเนียมการค้าขายของชาวโรมัน ในขณะเดียวกันก็มีผู้พิพากษาท่านอื่นออกมาโต้แย้งว่า ถ้าเช่นนั้น ก็จะไม่มีสิทธิบัตรซอฟต์แวร์ใดๆ ที่สามารถบังคับใช้ได้โดยแท้จริง โดยถ้าการอ้างสิทธิในเรื่องของระบบนั้นไม่สามารถจดสิ ทธิบัตรได้แล้ว คดีนี้จะส่งผลถึงสิทธิบัตรอีกหลายแสนฉบับ ทั้งสิทธิบัตรของระบบการเงิน ของระเบียบวิธีทางธุรกิจทั้งหมด และของซอฟต์แวร์ต่างๆ
ศาลสูงจะรับฟังข้อต่อสู้ในราวเดือนมีนาคม - เมษายน และจะตัดสินภายในเดือนกรกฎาคม
ที่มา - The Verge, Reuters
Patent, Software, USA, Intellectual Property
อ่านต่อ...