จากกรณีเอกสารรั่วของ NSA โดย Edward Snowden ทำให้โลกได้รับรู้ว่าหน่วยงานภาครัฐของสหรัฐอเมริกาท ำการ "สอดส่อง" (surveillance) ข้อมูลออนไลน์ของประชาชนทั่วโลกโดยไม่ได้รับความยินย อม
ล่าสุด 8 บริษัทไอทียักษ์ใหญ่ของสหรัฐ ประกอบด้วย AOL, Apple, Facebook, Google, LinkedIn, Microsoft, Twitter, Yahoo! ออกมาประกาศแคมเปญชื่อ Reform Government Surveillance เรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐทั่วโลก "ปฏิรูป" นโยบายทั้งหมด 5 ข้อดังนี้

  1. จำกัดอำนาจของหน่วยงานภาครัฐในการเก็บสะสมข้อมูลของป ระชาชน เท่าที่จำเป็นต้องเก็บ
  2. หน่วยงานด้านข่าวกรองที่มีหน้าที่เก็บข้อมูล จะต้องอยู่บนพื้นฐานของกรอบกฎหมายที่ตรวจสอบได้
  3. รัฐต้องยินยอมให้หน่วยงานเอกชนเปิดเผยข้อมูลว่า ได้รับคำขอข้อมูลจากรัฐบาลในเรื่องใดบ้าง
  4. รัฐจะต้องไม่บังคับให้ผู้ให้บริการไอที วางเซิร์ฟเวอร์ไว้เฉพาะในประเทศของตัวเองเท่านั้น
  5. รัฐบาลแต่ละประเทศควรมีกติการ่วมกันในการใช้อำนาจทาง กฎหมายระหว่างประเทศ ในกรณีที่กฎหมายแต่ละประเทศมีข้อขัดแย้งกันเอง

ที่มา - Reform Government Surveillance
Government, Surveillance
อ่านต่อ...