European Banking Authority (EBA) ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลการธนาคารของสหภาพยุโรป ได้แจ้งเตือนเกี่ยวกับการใช้งานสกุลเงินเสมือนอย่าง Bitcoin ว่ายังไม่มีกฎระเบียบคุ้มครองเป็นการเฉพาะหากมีความเ สียหายเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นจากการโจรกรรมข้อมูล การแลกเปลี่ยนเงินตราผิดพลาด ธุรกิจที่ใช้สกุลเงินเสมือนเหล่านี้เลิกกิจการ รวมทั้งไม่สามารถขอใช้สิทธิการคืนเงินตามกฎหมายคุ้มค รองธุรกรรมการเงินของสหภาพยุโรป ผู้บริโภคที่ถือครองสกุลเงินเสมือนต้องตระหนักถึงควา มเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเอง
ที่มา - EBA
EU, Bitcoin, Finance, Virtual Currency
อ่านต่อ...