The Pirate Bay เว็บแชร์ไฟล์ torrent เผยสถิติตลอดปี 2013 ดังนี้

  • จำนวนไฟล์ torrent เพิ่มขึ้นจากปี 2012 อีก 50% โดยจำนวนเพิ่มขึ้นทุกเดือน และเดือน พ.ย. 2013 มีไฟล์ใหม่เพิ่มขึ้นถึง 74,195 ไฟล์
  • ตอนนี้ The Pirate Bay มีไฟล์ torrent ในระบบมากถึง 2.8 ล้านไฟล์
  • คนที่เข้ามาร่วมแชร์ไฟล์ torrent มากถึง 18.9 ล้านคน (นับรวม seeder/leacher)
  • ประเภทของไฟล์ที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดคือ วิดีโอ (54% ของ peer แชร์ไฟล์วิดีโอ) ตามด้วยเสียง (17%)

The Pirate Bay สรุปว่าถึงแม้เว็บไซต์ต้องเผชิญกับคดีความด้านลิขสิท ธิ์มากมาย แต่อัตราการเติบโตก็ยังเพิ่มสูงมาก และทางทีมเว็บไซต์ก็พยายามพัฒนามาตรการต่างๆ ที่ทำให้เว็บไซต์ให้บริการต่อไปได้แม้จะโดนบล็อคหรือ โดนปิดเว็บก็ตาม
ที่มา - TorrentFreak
The Pirate Bay, BitTorrent
อ่านต่อ...