บทจ.กสท จัดทำเอกสารแจกจ่ายให้กับศูนย์เครือข่ายกลางให้บริกา รข้อมูล (IDC) ที่อยู่ภายในตึก CAT Tower สาขาบางรัก เลขที่เอกสาร "กสท สอ.(ปส)/0047" โดยฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ ลงวันที่ 7 มกราคม 2557 มีใจความดังนี้
ทาง บมจ.กสท เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ในขณะชุมนุมทางการเมือง ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2557 เป็นต้นไป ดังนี้

  1. จัดเตรียมกำลังตำรวจเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัย อาคาร CAT Tower จำนวน 2 กองร้อย
  2. เตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ของ บมจ.กสท ในการควบคุมดูแลระบบสาธารณูปโภค และระบบโทรคมนาคม อย่างเข้มงวด
    ทั้งนี้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยกรณีผู้ชุมนุมเข้าม าในพื้นที่บริเวณอาคาร CAT Tower มีดังต่อไปนี้
  3. ขอความร่วมมือให้ผู้ที่ปฏิบัติงานในอาคารได้ติดบัตรแ สดงตนให้ชัดเจน และหากมีสัมภาระต้องผ่านการตรวจสอบก่อนเข้าอาคาร
  4. ปิดประตูทั้งด้านทางเข้า และออก ริมถนนเจริญกรุง โดยจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเฝ้าระวัง โดยห้ามรถเข้ามาในพื้นที่โดยเด็ดขาด ส่วนรถที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะเข้า-ออกพื้นที่ จะจัดให้ใช้ประตูด้านข้างฝั่งบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เท่านั้น และหากสถานการณ์ไม่น่าไว้วางใจ จะไม่เปิดประตูโดยเด็ดขาด
  5. ปิดลิฟท์โดยสารทุกตัว โดยท่านที่จะออกจาอาคารต้องใช้บันใดหนีไฟหมายเลข 2 เป็นทางลงสู่ด้านล่างเท่านั้น และห้ามใช้ลิฟท์ขนสิ่งของ เข้า-ออกในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉิน
  6. ขอให้แจ้งพนักงาน และผู้มาติดต่อกับหน่วยงานภายในในมาตรการดังกล่าวนี้
  7. กรณีกระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงไม่สามารถจ่ายไฟฟ้า ให้กับอาคารได้ บมจ. จะใช้ไฟฟ้าสำรอง โดยจะทำการลดกำลังการจ่ายไฟฟ้าลงจนกว่าจะสามารถใช้กร ะแสไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงได้

ทั้งนี้ทาง บมจ.กสท จะประเมิณสถานการณ์เป็นระยะ
CAT Telecom, Internet, Thailand, Data Center, IDC
อ่านต่อ...