Stephen Wolfram แห่ง Wolfram Alpha ประกาศโครงการใหม่ชื่อ Wolfram Connected Devices Project ซึ่งจะเป็นฐานข้อมูลที่เก็บรายละเอียดของอุปกรณ์ใดๆ ในโลกที่ต่ออินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ นาฬิกา อุปกรณ์ด้านการแพทย์หรือกีฬา ฯลฯ
เป้าหมายของโครงการนี้คือต้องการให้อุปกรณ์ทุกประเภท สามารถสื่อสารกับภาษาโปรแกรม Wolfram Language ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้บรรยาย-พรรณาข้อมูล แต่จุดเริ่มต้นก็ต้องทราบก่อนว่าอุปกรณ์ที่จะคุยกันม ีข้อมูลทางเทคนิคอย่างไรบ้าง
โครงการ Wolfram Connected Devices Project จะเก็บข้อมูลด้วยโครงสร้างเดียวกับคลังความรู้ของ Wolfram Alpha ที่เก็บข้อมูลของสรรพสิ่งบนโลก กระบวนการเก็บข้อมูลของมันใช้ Wolfram Data Framework (WDF) ของบริษัทเอง ใครที่สนใจรายละเอียดของเทคนิคการเก็บข้อมูลที่ซับซ้ อนก็ตามไปอ่านได้ในลิงก์ที่มา
ที่มา - Stephen Wolfram
Internet of Things, Wolfram Alpha
อ่านต่อ...