Bloomberg รายงานว่าเมื่อไม่นานที่ผ่านมาทีมวิจัย Google X ของ Google ได้ส่งตัวแทนเข้าพูดคุยกับฝ่ายงานอุปกรณ์ด้านการแพทย ์ของ FDA (องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา) โดยคาดว่าการเข้าพูดคุยในครั้งนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกั บผลงานสิ่งประดิษฐ์ใหม่จาก Google X นั่นเอง
มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ของ FDA ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้ให้ความสนใจเป็นพ ิเศษกับอุปกรณ์ใหม่ของ Google ที่ทำงานสัมพันธ์กับดวงตาและหัวใจ ซึ่งอาจมีความเกี่ยวพันกันกับผลงานของ Brian Otis หนึ่งในสมาชิกทีม Google X ผู้ถือสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์คอนแทคเลนส์ที่ทำงานเป็น เซ็นเซอร์จับสัญญาณชีพโดยสื่อสารแบบไร้สาย
การพบปะระหว่างเจ้าหน้าที่ของ FDA และคนของ Google ในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า Google กำลังพยายามขยายขอบเขตการพัฒนาสินค้าและบริการโดยอิง กับธรรมชาติของมนุษย์มากยิ่งขึ้น ดังจะเห็นได้จากแนวทางการต่อยอด Google Glass ด้วยโครงการ Glassomics รวมทั้งผลงานวิจัยรอยสักดิจิทัล และเม็ดยาอิเล็กทรอนิกส์ ที่เคยถูกนำเสนอต่อสาธารณะเมื่อปีที่แล้ว
ที่มา - The Verge
Google, Google X, Medical
อ่านต่อ...