จากกรณีของข่าวระบบอินเทอร์เน็ตทรูถูกโจมตี ฝังมัลแวร์ดักข้อมูลผู้ใช้งาน บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด ได้ทำการชี้แจงผ่านทางทีมข่าวไอทีออนไลน์ของไทยรัฐว่ า จากการตรวจสอบระบบแล้วยังไม่พบว่ามีการโจมตีแต่อย่าง ใด อีกทั้งยังสามารถใช้งานได้ตามปกติและไม่พบว่ามีลูกค้ ารายใดประสบปัญหาในการใช้งานอย่างที่กล่าวอ้าง ซึ่งปัญหาในรูปแบบนี้นั้นที่ผ่านมามักเกิดจากการที่ค อมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานติดมัลแวร์ จึงก่อให้เกิดความผิดปกติดังกล่าว
นายไชยกร อภิวัฒโนกุล ผู้เชี่ยวชาญระบบความปลอดทางไอที ได้กล่าวถึงกรณีนี้ว่า ยังไม่ควรที่จะตัดสินว่าเป็นไปได้หรือไม่ได้ทันที แต่ควรมีการตรวจสอบโดยหน่วยงานกลางหรือหน่วยงานที่รั บผิดชอบเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตโดยตรงเสียก่อนด้วยว่าม ีปัญหานี้จริงหรือไม่
ที่มา - ไทยรัฐ
Malware, Security, Telecom, True
อ่านต่อ...