Google ปล่อยชุดเครื่องมือ Video Quality Report เพื่อไว้ประเมินดูว่าการสตรีมสัญญาณจาก YouTube โดยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในท้องถิ่นของผู้ใช้นั้น มีคุณภาพดีร้ายอย่างไร
เครื่องมือดังกล่าวจะแสดงข้อมูลการสตรีมวิดีโอจาก YouTube โดยจำแนกออกเป็นการรับชมในระดับความละเอียดต่างๆ และจัดแบ่งออกตามช่วงเวลาในแต่ละวัน ทั้งนี้ผู้ให้บริการรายใดที่สามารถส่งต่อสัญญาณภาพวิ ดีโอระดับ 720p ได้อย่างน้อย 90% ของการชมวิดีโอทั้งหมด จะได้รับเครื่องหมาย "YouTube HD Verified" จาก Google เพื่อรับรองคุณภาพในการสตรีมวิดีโอ
เครื่องมือใหม่นี้ได้ถูกปล่อยให้ใช้งานกันแล้วในประเ ทศแคนาดา และคาดว่าจะกระจายสู่ผู้ใช้ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลกในอีกไม่นานนับจากนี้ ซึ่งก็น่าจะส่งผลต่อการเลือกใช้บริการอินเทอร์เน็ตขอ งผู้ใช้ในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งสร้างความกระตือรือร้นแก่ผู้ให้บริการอินเทอร ์เน็ตในการปรับปรุงคุณภาพบริการของตนให้ดียิ่งขึ้น
ที่มา - Engadget

Google, YouTube, Internet
อ่านต่อ...