Microsoft เตรียมเปิดใช้งานศูนย์ข้อมูลใหม่ ซึ่งใช้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากกากขยะล้วนๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยด้านพลังงานของ Microsoft
ศูนย์ข้อมูลดังกล่าวตั้งอยู่ที่เมือง Cheyenne ในรัฐ Wyoming ซึ่ง Microsoft ใช้เวลาก่อสร้างมา 2 - 3 ปีมาแล้ว ทั้งนี้เมื่อแรกเริ่มงานสร้าง Microsoft ได้ประกาศชัดว่าพวกเขาต้องการให้ศูนย์ข้อมูลแห่งนี้โ ดยอาศัยพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากก๊าซชีวภาพซึ่งสร้างจา กกากขยะของชุมชนล้วนๆ
กากขยะที่เป็นต้นตอแหล่งพลังงานเลี้ยงศูนย์ข้อมูลนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก Dry Creek Water Reclamation Facility ซึ่งเป็นโรงบำบัดน้ำเสีย ในส่วนของพลังงานความร้อนส่วนเกินจากที่นำมาผลิตไฟฟ้ าเลี้ยงศูนย์ข้อมูลจะถูกนำกลับไปใช้ในกระบวนการแยกย่ อยสิ่งปฏิกูล ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพได้ดียิ ่งขึ้น
ศูนย์ข้อมูลแห่งนี้จะพร้อมใช้งานภายในเดือนหน้า ภายหลังการก่อสร้างที่ล่าช้าจนเกินกำหนดเดิมที่ตั้งใ จจะเปิดศูนย์ใช้งานตั้งแต่เดือนมีนาคมปีก่อน หลังจากนั้น Microsoft จะเฝ้าติดตามผลการใช้พลังงานของศูนย์ข้อมูลแห่งนี้ไป อีกราว 18 เดือน ก่อนจะบริจาคมันไว้ใช้งานเพื่อสาธารณประโยชน์ต่อไป ซึ่งรวมถึงการใช้งานโดยมหาวิทยาลัย University of Wyoming เพื่องานวิจัยแหล่งพลังงานจากก๊าซชีวภาพในอนาคตด้วย
ที่มา - Neowin via Ubergizmo
Microsoft, Data Center, Biofuel
อ่านต่อ...