เรื่องมีอยู่ว่ามหาวิทยาลัย Princeton ได้เผยแพร่งานวิจัย โดยมีส่วนสรุปคือ Facebook จะสูญเสียผู้ใช้งานไปถึง 80% ภายในปี 2015-2017 โดยระเบียบวิธีวิจัยนั้นใช้การหาสหสัมพันธ์ของจำนวนผ ู้ใช้งานกับปริมาณการสืบค้นในกูเกิล พบว่าสอดคล้องกันกับกรณีของ MySpace จึงนำมาใช้ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับ Facebook เนื่องจากพบว่ามีการค้นหาในกูเกิลลดลงมากตั้งแต่ปี 2012 (อ่านงานวิจัยฉบับเต็มที่นี่)
Mike Develin, Lada Adamic และ Sean Taylor นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลของ Facebook จึงได้ร่วมกันทำการทดสอบเพื่อเอาคืน Princeton มีข้อสรุปดังนี้

  • อัตราการ Like ของเพจ Princeton ตอนนี้อยู่ในอัตราส่วนที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับ Harvard และ Yale
  • แนวโน้มคำค้นงานวิจัยแยกรายปีที่พบใน Google Scholar ของ Princeton ลดลงตั้งแต่ 2009 และอาจเหลือศูนย์ในปี 2020 เมื่อเขียนเส้นแนวโน้ม
  • เมื่อเทียบอัตราการสมัครเข้าเรียนของนักศึกษาระดับปร ิญญาตรีกับดัชนี Google Trends พบว่า Princeton จะมีผู้สมัครเรียนลดลงครึ่งหนึ่งในปี 2018 และไม่มีใครสมัครเรียนที่นี่เลยในปี 2021

แน่นอนว่าการนำเสนอทั้งหมดนี้ของ Facebook ก็เพื่อชี้ให้เห็นว่ากระบวนการวิจัยบางอย่างนั้นอาจไ ม่ถูกเสมอไป และยังนำไปสู่การสรุปที่เกินจริงมากไปนั่นเอง
ที่มา: TechCrunch และ Mike Develin
Facebook, Princeton, Research
อ่านต่อ...