Fedora โครงการดิสโทรลินุกซ์แบบชุมชนโอเพนซอร์สที่ริเริ่มโด ย Red Hat (และถูกใช้เป็นฐานสำหรับ RHEL) กำลังกำหนดทิศทางใหม่ของโครงการ หลังจากผ่านมา 10 ปีนับตั้งแต่เริ่มโครงการในปี 2003
แนวทางใหม่มีชื่อเรียกว่า Fedora.next ซึ่งจะเริ่มมีผลตั้งแต่ Fedora 21 (รุ่นหน้า) เป็นต้นไป โดย Fedora จะจัดสถาปัยกรรมใหม่เป็น "Ring" แบ่งตามระดับชั้นของระบบปฏิบัติการ
- Ring 0 ตัวระบบปฏิบัติการเล็กที่สุดที่สามารถทำงานได้ (minimum OS หรือ Just enough OS "JeOS")
- Ring 1 ระบบปฏิบัติการพื้นฐาน (base OS หรือ Fedora Core) ใช้เพื่อเป็นฐานสำหรับระดับชั้นอื่นๆ ทุกตัว
- Ring 2 สภาพแวดล้อมและชุดเครื่องมือต่างๆ (environments and stacks) โดยตัว GUI อย่าง KDE/GNOME/Xfce หรือชุดพัฒนาโปรแกรมอย่าง Perl/RubyPython จะอยู่ในระดับชั้นนี้
- Ring 3 ระดับของแอพพลิเคชันอื่นๆ ซึ่งแยกย่อยได้เป็น 3 กลุ่มคือ
- Workstation สำหรับการใช้งานบนคอมพิวเตอร์ทั่วไป
- Cloud สำหรับการใช้งานเป็นระบบปฏิบัติการบนกลุ่มเมฆ
- Server สำหรับการทำเป็นเซิร์ฟเวอร์

Fedora จะจัดองค์กรใหม่เป็น 5 กลุ่ม ได้แก่

  • Base (Ring 0 และ 1)
  • Env and Stacks (Ring 2)
  • Workstation
  • Cloud
  • Server

ตอนนี้รายละเอียดของ Fedora.next ยังไม่ลงตัว และยังมีสมาชิกในชุมชนที่ไม่เห็นด้วยกับทิศทางใหม่นี ้กำลังถกเถียงกันอยู่ แต่คาดว่าอีกไม่นานเราจะเริ่มเห็น Fedora.next เป็นรูปเป็นรางมากขึ้นครับ
ที่มา - Fedora Wiki, Fedora.next Slide, Phoronix
Fedora, Linux, Open Source
อ่านต่อ...