ในปี 2013 ที่ผ่านมา ภาคธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงให้ธุรกิจนั้นมีความต้องกา รให้ระบบสามารถใช้งานได้ตลอดเวลามากขึ้น (Business Continuity) ด้วยสาเหตุที่ทำให้ระบบนั้นล่มลงไปนั้นมีหลากหลายตั้ งแต่ปัจจัยภายในอย่างความผิดพลาดของการทำงาน ระบบไฟเสียหาย ไปจนถึงปัจจัยภายนอกอย่างภัยธรรมชาติ แลพการประท้วง EMC เองเป็นบริษัทที่มีโซลูชันในการรับมือกับปัญหาที่คาด ไม่ถึงเหล่านี้อยู่แล้ว จึงมีแนวทางรับมือ โดยเฉพาะกับธุรกิจที่เกิดความเสียหายเมื่อระบบนั้นล่ มลง
ในเคสแรกที่ประเทศไทยให้ความสำคัญกันมากในช่วงหลังคื อการทำให้ระบบสามารถใช้งานได้ แม้ว่าจะเกิดภัยธรรมชาติขึ้น แนวทางที่ใช้ในการรับมือกับระบบล่มที่เกิดจากภัยธรรม ชาติคือการทำไซต์สำรอง (DR site) โดยมีระดับของการใช้งานตั้งแต่ แบบทั่วไปคือการใช้ไซต์สำรองเพื่อทำงานแทนเมื่อไซต์ห ลักทำงานไม่ได้, แบบ Active-Active ที่เมื่อไซต์หลักล่ม ไซต์สำรองสามารถทำงานได้ทันที

ในกรณีที่ตัวธุรกิจไม่ได้ต้องการให้รันตลอดเวลา ก็สามารถใช้ RecoverPoint ตู้ SAN สำหรับเก็บข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง เพื่อให้สามารถรันระบบขึ้นมาได้เร็วขึ้น และยังเลือกเวลาที่จะกู้กลับมาได้ (แทนที่จะเป็นเวลาสุดท้ายที่ระบบล่มลงไป) โดย EMC เรียกฟีเจอร์นี้ว่า Point in Time

อีกเคสหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดการประท้วงคือไซต์นั ้นไม่สามารถเข้าทำงานได้ จึงทำให้เกิดการต้องย้ายที่ทำงานขึ้น วิธีการที่ EMC แนะนำคือการทำ Virtual Desktop Infrastructure (VDI) ด้วย XtremIO เพื่อสร้างพีซีจำลองขึ้นมา โดยที่ยังแชร์ข้อมูลกับไซต์แรกที่ไม่สามารถเข้าถึงได ้อยู่ (อ่านเรื่องการใช้ VDI กับ XtremIO ได้จากข่าวเก่าครับ)
EMC, Security, Enterprise




อ่านต่อ...