Wall Street Journal อ้างแหล่งข่าวภายในระบุว่าไอบีเอ็มกำลังขายกิจการผลิ ตชิปออกไปเพราะใช้ทุนสูงและไม่ทำกำไร ขณะที่ Financial Times ระบุว่าไอบีเอ็มจ้าง Goldman Sachs ให้หาผู้ซื้อแล้ว ผู้ที่อาจจะเข้ามาซื้อ เช่น GlobalFoundries หรือ TSMC
แม้จะขายกิจการผลิตชิปออกไป แต่ไอบีเอ็มยังคงมีกิจการออกแบบชิป POWER อยู่ หากการขายครั้งนี้สำเร็จอินเทลก็จะกลายเป็นผู้ผลิตที ่ไม่มีโรงงานของตัวเอง เช่นเดียวกับ AMD และ NVIDIA หรือผู้ผลิตชิป ARM จำนวนมากทุกวันนี้
ธุรกิจการรับผลิตชิปเป็นธุรกิจที่ต้องการการลงทุนสูง แต่มีกำไรต่ำหากไม่สามารถใช้กำลังผลิตเต็มกำลังได้ คาดว่าปีที่แล้วธุรกิจส่วนนี้ของไอบีเอ็มขาดทุน 130 ล้านดอลลาร์ จากรายได้ 1,750 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ไอบีเอ็มเสียลูกค้ารายใหญ่ที่ซื้อชิปจำนวนมากใ นตลาดคอนโซล ที่ทั้ง Xbox One และ PS4 ล้วนหันไปใช้ชิปจากเอเอ็มดี ส่วน Wii U ของนินเทนโดนั้นก็มียอดขายไม่ดีนัก
ที่มา - ArsTechnica
IBM, Semiconductor, Rumors
อ่านต่อ...