โลกไอทีในองค์กรกำลังเผชิญความท้าทายใหม่ในช่วงเวลาไ ม่ถึงสามปีที่ผ่านมา จากความก้าวหน้าของอุปกรณ์เคลื่อนที่ทั้งแท็บเล็ต สมาร์ตโฟน รวมไปถึงราคาที่ถูกลงอย่างมากของคอมพิวเตอร์พีซี ทำให้คนในองค์กรมักสะดวกใจกับการใช้คอมพิวเตอร์ส่วนต ัวเพื่อทำงานกันมากขึ้น หรือที่เรียกแนวทางนี้เป็นภาษาอังกฤษว่า Bring Your Own Device (BYOD)
หมายเหตุ บทความชุดการจัดการความปลอดภัยสำหรับองค์กร ได้รับการสนับสนุนโดย CAT Cyfence ผู้ให้บริการความปลอดภัยครบวงจรสำหรับธุรกิจทุกระดับ
การที่พนักงานมีความสุขกับการทำงานและได้ทำงานบนอุปก รณ์ที่ตัวเองถนัดอาจช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน สร้างภาพลักษณ์ที่เปิดกว้างให้กับองค์กร องค์กรจำนวนมากในไทยอาจจะมีแนวทางเปิดกว้างให้พนักงา นใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของตัวเองมาทำงานกันเป็นเรื่อ งปกติ
แต่ความท้าทายขององค์กรที่ต้องการรักษาความปลอดภัยสู งสุดในปัจจุบันคือ อุปกรณ์ที่หลากหลายทำให้ฝ่ายไอทีสามารถเข้าควบคุมอุป กรณ์เหล่านี้ได้ยาก ทำให้องค์กรมีความเสี่ยงความปลอดภัยหลายอย่าง ตั้งแต่ถูกขโมยข้อมูล พนักงานอาจจะทำรหัสผ่านในองค์กรหลุดออกไปภายนอก และเอกสารที่ใช้ภายในรั่วไหล รวมไปถึงการตรวจสอบการใช้งานที่ทำได้ยาก
ความเสี่ยงเช่นนี้นอกจากจะเป็นความเสี่ยงต่อองค์กรเอ งที่อาจจะถูกบุกรุกจากภายนอก ขณะเดียวกันองค์กรก็อาจจะกลายเป็นเหยื่อของการใช้เคร ือข่ายขององค์กรเพื่อก่ออาชญากรรมตาม พรบ. คอมพิวเตอร์ฯ
จากการที่พรบ. คอมพิวเตอร์ฯ กำหนดความผิดผ่านระบบคอมพิวเตอร์ไว้หลายอย่าง องค์กรต้องรับความเสี่ยงจากการให้บริการพนักงานเพิ่ม ขึ้น ในแง่ของกฎหมายองค์กรมีความรับผิดชอบสำคัญคือการเก็บ ล็อกให้บริการอินเทอร์เน็ต ในยุคที่คอมพิวเตอร์สำหรับการทำงานยังคงเป็นคอมพิวเต อร์ตั้งโต๊ะมีผู้รับผิดชอบแน่นอน เรื่องเหล่านี้อาจจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่นัก แต่ในยุคอุปกรณ์เคลื่อนที่ พนักงานแต่ละคนอาจจะมีอุปกรณ์เป็นจำนวนมาก หากไม่มีการตรวจสอบที่ดี ว่าพนักงานคนใดเป็นผู้ใช้อุปกรณ์ชิ้นใด รวมถึงเข้าใช้งานอะไรบ้าง ก็จะสร้างความเสี่ยงให้องค์กรต้องรับผิดในฐานผู้ให้บ ริการอินเทอร์เน็ต
ระบบไอทีสมัยใหม่ที่ต้องการการควบคุมที่ใกล้เคียงกับ การควมคุมคอมพิวเตอร์พีซีขององค์กรเอง แต่ยังเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเลือกใช้อุปกรณ์เองไ ด้จึงต้องเลือก ซอฟต์แวร์ที่ใช้ควบคุมอุปกรณ์เคลื่อนที่เหล่านี้เรีย กว่า Mobile Device Management (MDM)
MDM จะช่วยให้ฝ่ายไอทีสามารถเข้าควบคุมอุปกรณ์ของพนักงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของฝ่ายไอที ผู้บริหารฝ่ายไอทีสามารถเข้าตรวจสอบความปลอดภัยของอุ ปกรณ์ที่พนักงานใช้งานได้แม้เป็นเครื่องของพนักงานเอ ง กระบวนการตรวจสอบความปลอดภัยจะทำได้แม้พนักงานใช้อุป กรณ์ที่หลากหลาย
สำหรับการเข้าถึงข้อมูลที่มีความสำคัญสูง MDM หลายตัวมีความสามารถในการแบ่งส่วนข้อมูล (compartmentalization) เพื่อแบ่งส่วนข้อมูลที่สำคัญออกจากข้อมูลส่วนตัวของพ นักงานอื่นๆ กำหนดรหัสเพิ่มเติมเพื่อให้พนักงานยังใช้งานอุปกรณ์ไ ด้เหมือนเป็นอุปกรณ์ของตัวเองปกติ แต่ข้อมูลสำคัญขององค์กรถูกเข้ารหัสแยกเอาไว้และต้อง ใช้รหัสเฉพาะแยกจากรหัสเครื่องในการเข้าดูข้อมูลเหล่ านั้น
สำหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ต ทุกวันนี้พรบ. คอมพิวเตอร์ฯ กำหนดให้องค์กรต้องเก็บล็อกอย่างครบถ้วนตามกฎหมายกำห นด ไม่เช่นนั้นจะมีความผิดและอาจถูกปรับได้เป็นมูลค่าสู ง รวมถึงเสียชื่อเสียงหากถูกปรับ เมื่อมีอุปกรณ์เป็นจำนวนมาก องค์กรต่างๆ จำเป็นต้องมีระบบการจัดการการเก็บล็อกที่ดี สามารถติดตามได้ว่าพนักงานคนใดใช้บริการขององค์กรไปท ำอะไรบ้าง เช่น หากพนักงานใช้อินเทอร์เน็ตไปโพสข้อความที่ผิดตามพรบ. คอมพิวเตอร์ฯ
ขณะความปลอดภัยกลายเป็นประเด็นสำคัญขององค์กร ความเปิดกว้างขององค์กรก็กลายเป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้ก ัน การจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการทั้งสองฝั่งได้กลาย เป็นความท้าทายใหม่ องค์กรต้องรักษาเครือข่ายให้กระบวนการตรวจสอบภายในเป ็นไปตามกฎหมายขณะเดียวกันก็ต้องระวังไม่ให้ข้อมูลในอ งค์กรกลายเป็นเหยื่อของอาชญากรด้วยเช่นกัน
Advertorial, CAT Telecom, Security
อ่านต่อ...