หันไปใช้พลังงานทางเลือกดีกว่าไหมพวกเรา............ ...