ในราคาเริ่มต้นที่ 6.21-7.16 แสนบาท น่าจะเป็นทางเลือกให้ผู้ที่ต้องการใช้ซีเอ็นจีเพื่อค วามประหยัด

More...