PrivateFly เว็บไซต์สำหรับการจองบริการเช่าเหมาลำเครื่องบินส่วน ตัว ประกาศว่าจะรองรับการชำระเงินจากลูกค้าเป็นสกุลเงินอ ิเล็กทรอนิกส์ Bitcoin ตามเสียงเรียกร้องของลูกค้า โดยระบุว่าเป็นเว็บไซต์เช่าเหมาลำเครื่องบินส่วนตัวแ ห่งแรกของโลกที่รับสกุลเงินดังกล่าว
การรับชำระเงินด้วยสกุลเงิน Bitcoin ทำให้ลูกค้าของทางบริษัทสามารถจองเครื่องบินส่วนตัวไ ด้ทันทีโดยไม่ต้องลงนามในเอกสารหรือขอยืนยันจากทางธน าคารให้ยุ่งยากแบบในปัจจุบัน (เพราะยอดเงินในการชำระสูงมาก) โดยทางผู้บริหารของ PrivateFly ระบุว่า การรับชำระเงินเป็นสกุล Bitcoin นั้น จะถูกแลกเป็นสกุลเงินยูโรหรือปอนด์สเตอร์ลิงของอังกฤ ษโดยทันที ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุดและเป็นวิ ธีการที่ทั่วโลกใช้กันเมื่อจะต้องรับชำระเป็น Bitcoin
ทั้งนี้ ทาง PrivateFly ระบุว่าการทำธุรกรรมด้วย Bitcoin อยู่ที่ประมาณร้อยละ 5 ของรายได้ทั้งหมด และไม่คิดว่าการชำระค่าบริการด้วยสกุลเงินอิเล็กทรอน ิกส์ดังกล่าวจะนำหน้าการชำระเงินในรูปแบบอื่นของทางบ ริษัท
ที่มา - Luxuo
Bitcoin, Luxury, Payment
อ่านต่อ...