Google ประกาศข่าวการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชื่อดังของอังกฤษ อย่าง Oxford University เพื่อร่วมกันพัฒนางานวิจัยค้นคว้าด้านปัญญาประดิษฐ์
การร่วมมือครั้งนี้จะเน้นการปรับปรุงระบบปัญญาประดิษ ฐ์โดยเฉพาะในด้านการรู้จำรูปภาพและการประมวลผลทำงานต อบสนองต่อภาษาธรรมชาติ ซึ่งทั้ง Google และ Oxford ต่างก็เชื่อว่าความร่วมมือระหว่างกันในครั้งนี้จะทำใ ห้งานวิจัยของทั้งสองฝ่ายรุดหน้าไปเร็วยิ่งขึ้นกว่าก ารแยกกันทำ
ทั้งนี้ส่วนหนึ่งในทีมวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ของ Google ที่เข้ามามีส่วนร่วมในความร่วมมือดังกล่าวนั้นมีทีมอ ดีตพนักงานของ DeepMind รวมอยู่ด้วย ซึ่ง DeepMind นี้ก็คือบริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ท ี่เพิ่งถูก Google ซื้อกิจการเมื่อตอนต้นปีที่ผ่านมานี่เอง
นอกเหนือไปจากความร่วมมือด้านงานวิจัยแล้ว Google ยังจะให้ความช่วยเหลือแก่คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะวิท ยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ของ Oxford ในเรื่องการรับเข้าฝึกงาน, การร่วมบรรยาย ตลอดจนการอบรมพัฒนาเชิงปฏิบัติด้วย
ที่มา - Ubergizmo
Google, Oxford University, Research, Artificial Intelligence
อ่านต่อ...