ด้วยจุดเด่นของระบบประมวลผลในสมาร์ทโฟนและการออกแบบม าเพื่อให้สะดวกต่อการพกพา จึงเป็นสาเหตุให้สมาร์ทโฟนกลายเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่ ได้รับการพลิกแพลงใช้งานเฉพาะทางอย่างหลากหลายโดยมิไ ด้เป็นเพียงเครื่องมือสื่อสารอีกต่อไป เช่นเดียวกับ VAMPIRE เครื่องมือตรวจสอบลายนิ้วมือสำหรับงานนิติวิทยาศาสตร ์ที่อาศัยพลังของสมาร์ทโฟนเข้ามาใช้ประโยชน์
VAMPIRE คือเครื่องตรวจสอบลายนิ้วมือแบบพกพาเพื่องานนิติวิทย าศาสตร์ เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท Booz Allen ตัวมันสามารถถ่ายภาพลายนิ้วมือที่หลงเหลืออยู่บนวัตถ ุุสิ่งต่างๆ และเปรียบเทียบลายนิ้วมือที่ถ่ายมาได้นั้นกับฐานข้อม ูลของหน่วยงานด้านอาชญากรรมได้ทันที จากเอกสารแนะนำผลิตภัณฑ์นั้นได้อธิบายว่า VAMPIRE นั้นมีแหล่งกำเนิดแสงสำหรับตรวจสอบลายนิ้วมือ (ซึ่งรวมถึงแหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์สำหรับการปรับขนาดภ าพถ่ายลายนิ้วมือ และแสงเหนือม่วงสำหรับการขับภาพลายนิ้วมือให้ปรากฏอย ู่ด้วย) และใช้กล้องถ่ายภาพขนาด 8 ล้านพิกเซลถ่ายภาพลายนิ้วมือที่ปรากฏขึ้นเมื่อโดนแสง นั้น
ตัวอุปกรณ์สามารถเชื่อมต่อระบบเครือข่ายฐานข้อมูลได้ แบบไร้สายเพื่อตรวจสอบเทียบกับข้อมูลรายนิ้วมือของผู ้ต้องสงสัยที่จัดเก็บเอาไว้ หรือจัดเก็บภาพถ่ายลายนิ้วมือไว้เพื่อในหน่วยความจำข องตัวเครื่องเพื่อตรวจสอบในภายหลังก็ได้เช่นกัน โดยการใช้งานนั้นจะทำผ่านหน้าจอสัมผัสขนาด 5 นิ้วและปุ่มกดที่อยู่กับตัวเครื่อง ส่วนระบบซอฟต์แวร์ทั้งหมดทำงานบนระบบปฏิบัติการ Android 4.2.2
เบื้องหลังความสามารถข้างต้นที่กล่าวมานั้นเป็นการดั ดแปลงเพื่อดึงเอาประโยชน์ของสมาร์ทโฟนรุ่นหนึ่งมาใช้ งาน (SlashGear ตั้งข้อสังเกตว่ามันคือ Samsung Galaxy S4 Active โดยระบุจุดสังเกตจากปุ่มกดของตัวเครื่อง และข้อเทียบเคียงด้านสเปค) จึงทำให้ได้ออกมาเป็นอุปกรณ์พกพาที่มีพลังประมวลผลเท ียบหาลายนิ้วมือ พร้อมกล้องและการใช้งานผ่านจอสัมผัส ตลอดจนความสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายมาได้ใน คราวเดียวกัน
อรรถประโยชน์ที่สำคัญของ VAMPIRE นั้นคือมันสามารถใช้งานได้ง่ายและใช้ทักษะน้อยกว่ากา รเก็บลายนิ้วมือแบบทั่วไปมาก การใช้ VAMPIRE สามารถถ่ายภาพลายนิ้วมือได้โดยไม่ต้องมีการ "ยก" (หมายถึงใช้เทปเพื่อเก็บรอยนิ้วมือจากวัตถุ) จึงไม่ทำให้สภาพลายนิ้วมือดั้งเดิมลบเลือนหรือเสียหา ยแต่อย่างใด (นั่นหมายความว่าสามารถใช้งาน VAMPIRE ควบคู่ไปกับการเก็บลายนิ้วมือไปตรวจสอบด้วยวิธีปกติไ ด้) ที่สำคัญมันยังช่วยประหยัดเวลาในการทำงานเพราะผู้ปฏิ บัติงานไม่ต้องนำลายนิ้วมือที่เก็บมาได้ด้วยเทปกลับไ ปตรวจสอบที่ห้องปฏิบัติการ (เหมือนอย่างที่เราเห็นในหนังหรือละครแนวนิติวิทยาศา สตร์ทั้งหลาย)
อย่างไรก็ตามถึงตอนนี้ Booz Allen ยังไม่เปิดเผยราคาจำหน่ายของ VAMPIRE ออกมา
ที่มา - Booz Allen via SlashGearAndroid, Fingerprint,
อ่านต่อ...